Parkirna politika je sistem usklajenih ukrepov na področju mirujočega prometa. Je sestavni del prometnega in prostorskega načrtovanja na lokalnem nivoju, s katerim se uravnava ponudbo in povpraševanje po parkirnih mestih.

Parkiranje ima velik vpliv na življenje v mestih. Avtomobili zasedajo dragocen prostor, ki bi ga lahko namenili drugim dejavnostim, podzemna parkirišča v stanovanjskih soseskah samevajo, čeprav močno dražijo gradnjo stanovanj, brezplačna parkirišča vzpodbujajo potovanje z avtomobilom tudi na kratke razdalje, iskanje prostih parkirišč pa ustvarja promet in zastoje.

Ključni cilji parkirne politike so prispevati k boljši dostopnosti mestnih središč, uravnoteženim prometnim načinom, prispevati k višji kakovosti bivanja in podpirati lokalno gospodarstvo. Z uspešno izvedenimi ukrepi parkirne politike imajo središča mest bolj raznoliko ponudbo javnih prostorov, so bolj dostopna za vse oblike transporta vključno z avtomobili, stanovanjska gradnja je lahko cenejša, zrak pa je bolj čist. Ali povedano krajše, dobra parkirna politika izboljšuje mesto.

Med ključne instrumente parkirne politike spadajo: število, vrsta in lokacija parkirnih mest, parkirni normativi, obveščanje, parkirnine in sankcioniranje.

IPoP sodeluje pri oblikovanju parkirnih politik na različne načine. To vključuje:

  • Študije povpraševanja in ponudbe po parkirnih mestih
  • Analize parkirnega utripa
  • Pripravo akcijskih načrtov za izvedbo ukrepov
  • Predstavitve predlaganih rešitev izvoljenim predstavnikom (npr. občinski svet), političnim skupinam, javnosti in medijem
  • Pripravo občinskih odlokov o parkiranju
  • Raziskovalno delo in javno obveščanje o parkiranju

Občinam pomagamo pri urejanju mirujočega prometa z analizami, predlogi ukrepov in z osnutki odlokov o parkiranju. Na tem področju smo med drugim pomagali občinam Vrhnika, Idrija in Velenje. Podjetjem z urbanističnega, prometnega ali arhitekturnega polja svetujemo s teoretičnim znanjem in z uporabo praktičnih analitičnih pristopov.

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri