Urbana politika predstavlja okvir za usklajevanje in izvajanje javnih politik na lokalni ravni, na ravni mest in urbanih območij. V zadnjem času je urbana politika deležna povečane pozornosti tako na ravni Evropske unije, kjer kot krovni okvir za urbano politiko služi Urbana agenda EU, kot na globalni ravni skozi Novo urbano agendo, ki spodbuja države k sprejemu nacionalnih urbanih politik.

V okviru Evropske unije urbana politika spodbuja trajnostni in celoviti urbani razvoj. IPoP že 10 let sodeluje v programu URBACT, katerega poslanstvo je prav spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Namenjen je povezovanju mest in utrjevanju osrednje vloge mest pri soočanju z vse kompleksnejšimi družbenimi spremembami. Program podpira krepitev omrežij med mesti, učenje na izkušnjah drugih ter prenos dobrih praks za izboljšanje urbanih politik in upravljanje urbanih območij. S svojimi strokovnjaki mestom pomaga pri razvoju inovativnih in trajnostnih praktičnih rešitev, ki vključujejo okoljsko, družbeno in gospodarsko razsežnost ter upoštevajo principe sodelovanja javnosti.

Poleg tega IPoP skupaj s Skupnostjo občin Slovenije pomaga Ministrstvu za okolje in prostor pri izvajanju urbane politike in prenosu izkušenj iz programa URBACT.  Program aktivnosti v prihodnjih letih temelji zlasti na prenosu izkušenj in znanj med mesti in občinami.

V okviru urbane politike se osredotočamo zlasti na mala in srednja mesta, pri čemer:

  • Pomagamo pri pripravi in izvajanju strateških dokumentov na različnih področjih, od trajnostne mobilnosti do upravljanja javnih zelenih površin
  • Podpiramo izmenjavo izkušenj in dobrih praks med občinami po Sloveniji in Evropi z organizacijo ekskurzij, študijskih obiskov in izmenjav
  • Skozi organizacijo konferenc širimo poznavanje dobrih praks

V zadnjih letih smo na IPoP za občine pripravili več strateških dokumentov, npr. Celostno prometno strategijo Občine Tržič ali Strategijo urejanja javnih zelenih površin v občini Ankaran, sodelovali smo v procesu priprave trajnostnih urbanih strategij v mestnih občinah in pri analizi njihove uspešnosti na ravni EU. Organizirali smo več študijskih obiskov za občine, prav tako pa redno organiziramo mednarodne in domače strokovne konference.

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri