Pametne rešitve za trajnostno mobilnost: zbirka kratkih izobraževalno-dokumentarnih videov

V okviru projekta SmartMOVE – pametne rešitve za trajnostno mobilnost smo na IPoP v sodelovanju s partnerji projekta pripravili zbirko kratkih izobraževalno-dokumentarnih videov o trajnostni mobilnosti. V videih so predstavljena orodja kot je na primer mobilnostni načrt, certifikat trajnostne mobilnosti, pilotna izvedba prilagodljivih skupinskih prevozov, pa tudi dobre prakse mobilnosti v podjetjih IKEA Slovenija ter…

Mesta >> mestom #4: Razpis za dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja

Pripravljamo nov, že četrti, katalog dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja Mesta >> mestom. Občine, javna podjetja in regionalne razvojne agencije vabimo k prijavi inovativnih praks in novih rešitev, s katerimi naslavljajo izzive v svojem lokalnem okolju. Prakse naj naslavljajo aktualne tematike, naj bodo relevantne za druge slovenske občine ter uresničljive v drugih okoljih. Rok za…

Zbirka webinarjev o različnih vidikih trajnostne mobilnosti za organizacije in podjetja

V okviru projekta SmartMOVE smo v mesecu oktobru in novembru 2023 skupaj s projektnimi partnerji izvedli cikel spletnih izobraževanj o različnih plateh trajnostne mobilnosti. Nabor strokovnjakov s področja je na zanimiv in vključujoč način ter z video prikazi primerov predstavil ključne teme in možnosti, ki jih imajo delodajalci oziroma organizacije ter zaposleni, da bi pripomogli…

Aktivno v šolo in zdravo mesto

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto je namenjen spodbujanju aktivne hoje v šolo, promociji koristi aktivne mobilnosti za zdravje, dobro počutje in razvoj otrok in odraslih ter usposabljanju akterjev za načrtovanje hoji in zdravju prijaznega oziroma zdravega življenjskega okolja. Program spodbuja  aktivno hojo v šolo ter ozavešča o pomenu aktivne mobilnosti za zdravje in…

[KONFERENCA]: Presoja učinkov na prostor

Izkušnje pri nas in na tujem kažejo, da so razvojne politike različnih ravni pogosto slabo usklajene z dolgoročnimi strateškimi cilji in usmeritvami prostorskega razvoja. Kaže se potreba po bolj celovitem in povezanem upravljanju s prostorom, ki zahteva okrepljen dialog med deležniki ter s tem bolj odprto in povezano pripravo ter izvajanje politik na vseh ravneh…

LIFE IP CARE4CLIMATE

Primarni namen projekta LIFE CARE4CLIMATE je spodbujanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 s pogledom na 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in v blaženje podnebnih sprememb z namenom prehoda v nizkoogljično družbo. Izvajanje aktivnosti prometa bo potekalo v več sklopih: trajnostna mobilnost krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo…

SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost

Glavni namen projekta SmartMOVE je priprava strategij ter izvajanje mobilnostnih načrtov, s katerimi bo utemeljil potrebo po sistematičnem razvoju infrastrukture za razvoj multimodalnosti v regiji. Znotraj projekta se razvija sistem dinamičnih skupinskih prevozov kot trajnostno naravnana alternativa obstoječim modalitetam prevoza. Pripravljajo se tudi konkretna politična priporočila za odločevalce na področju trajnostne mobilnosti. Z izdelavo mobilnostnih…

Jeseni 2023 67 Pešbusov v 34 občinah

Letos jeseni smo s programom Aktivno v šolo in zdravo mesto ponovno spodbujali in podpirali šole in občine pri organizaciji Pešbusa in Bicivlaka. Sodeč po poročanju šol smo uspešno podprli kar 66 šol in tudi en vrtec v 34 različnih občinah. Organizatorji so pri tem začrtali več kot 186 prog za Pešbus in Bicivlak in…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri