ALL PLACES MATTER

Territorial Agenda in Practice

29 September 2021, Maribor, Slovenia (live event)

The new territorial agenda calls for an inclusive and sustainable future for people everywhere. Join us in the discussion about the territorial dimension of quality of life and its potential improvement, and get to know six inspiring cases promoting territorial cohesion.

Economic, social and ecological differences between places shape the way of life and the notion of its quality. All stakeholders can strengthen the importance of territoriality in policymaking and thus contribute to a life that citizens value as good or at least good enough. Territorial Agenda 2030, adopted by ministers responsible for spatial planning, territorial development and territorial cohesion in December 2020, represents an agreement on common objectives and priorities in the field of territorial cohesion.

The territorial agenda highlights the importance of increasing quality of life as an  underlying objective of all public policies. It goes beyond economic performance solely. Access to and quality of public services, freedom of movement, healthy, resilient, high quality architecture and built environments, quality of air, soil and water, and nature, landscape and cultural heritage contribute to territorial quality of life. In addition, quality of government and governance as a cross-cutting principle is necessary to achieve set goals.

This conference strives to enrich the discussion on territorial quality of life and inspire integration of the territorial agenda into policy processes at different levels.

In the first part, we will host distinguished guests to introduce the topic. Daniel Meltzian from the Federal Ministry of the Interior, Building and Community will introduce the new territorial agenda, Wiktor Szydarowski, director of the ESPON Programme, will present the concept of the Territorial Quality of Life and Philipp Schwartz from the Interact Programme will discuss and showcase the territorial dimension of INTERREG projects.

The main part of the conference consists of six examples of good practice from European countries, regions and local communities who are already following the priorities of the new territorial agenda. Mojca Markič from Jezersko Municipality will talk about a sustainable and place-based approach to tourism, Albert Garcia Macian from the Spanish city of Mollet Del Vallès will present how they strive to ensure local self-sufficiency through spatial policy, Oliver Horeni from the German Oberelbe Transport Association will present the cross-border Elbe-Labe ticket system. In the second part, Katarzyna Szymczak-Pomianowska from Wrocław will talk about Wrocław’s efforts to adapt to climate change and reduce the effects of heat islands, Igor Kos from the WCycle Institute will present how Maribor is expanding its pledge for circular economy from Maribor to the Podravska region, Anett Numa from e-Estonia Briefing Centre will discuss how digitalisation can be used as a tool for territorial cohesion.

The event will close with a discussion on the implementation of the new territorial agenda with a special focus on the quality of life. We are also very excited to take you on a site visit to exemplary cases in Maribor in the afternoon.

REGISTRATION

 

The conference is organized by the Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, IPoP – Institute for Spatial Policy and the Association of Municipalities and Towns of Slovenia and is part of the Slovenian EU presidency.

 


 

VSI KRAJI SO POMEMBNI

Teritorialna agenda v praksi

29. september 2021, Maribor (v živo)

Nova teritorialna agenda poziva k vključujoči in trajnostni prihodnosti za ljudi vsepovsod. Pridružite se nam v razpravi o prostorski razsežnosti kakovosti življenja in o možnostih za njeno izboljšanje ter spoznajte šest navdihujočih primerov, ki spodbujajo teritorialno kohezijo.

Gospodarske, družbene in okoljske razlike med kraji določajo način življenja in predstavo o njegovi kakovosti. Vsi deležniki lahko okrepijo vpliv prostora na oblikovanje politik in tako prispevajo k življenju, ki ga ljudje ocenjujejo kot dobro ali vsaj dovolj dobro. Teritorialna agenda 2030, ki so jo ministri, pristojni za prostorsko načrtovanje, prostorski razvoj in teritorialno kohezijo, sprejeli decembra 2020, predstavlja dogovor o skupnih ciljih in prednostnih nalogah na področju prostorske kohezije.

Teritorialna agenda poudarja pomen izboljševanje kakovosti življenja kot osnovnega cilja vseh javnih politik in presega zgolj gospodarsko uspešnost. Dostop do in kakovost javnih storitev, svoboda gibanja, zdrava, odporna, visokokakovostna arhitektura in grajena okolja, kakovost zraka, tal in vode ter narava, krajina in kulturna dediščina prispevajo k teritorialni kakovosti življenja. Poleg tega je za dosego zastavljenih ciljev potrebno kakovostno vladanje in upravljanje.

Ta konferenca si prizadeva obogatiti razpravo o teritorialni kakovosti življenja in navdihniti vključitev teritorialne agende v politične procese na različnih ravneh.

V prvem delu bomo gostili ugledne goste, ki nas bodo uvedli v temo. Daniel Meltzian iz Zveznega ministrstva za notranje zadeve, stavbe in skupnost bo predstavil novo teritorialno agendo, Wiktor Szydarowski, direktor programa ESPON, bo predstavil koncept teritorialne kakovosti življenja, Philipp Schwartz iz programa Interact pa bo razpravljal o teritorialni razsežnosti projektov INTERREG.

Osredji del konference je sestavljen iz šestih primerov dobrih praks iz evropskih držav, regij in lokalnih skupnosti, ki že sledijo prioritetam nove teritorialne agende. Mojca Markič iz občine Jezersko bo spregovorila o trajnostnem pristopu k turizmu, ki upošteva lokalne značilnosti, Albert Garcia Macian iz španskega mesta Mollet Del Vallès bo predstavil, kako si tudi s prostorsko politiko prizadevajo zagotoviti lokalno samooskrbo, Oliver Horeni iz nemške Prometne zveze Oberelbe bo predstavil čezmejni sistem vozovnic Elbe-Labe. V drugem delu bo Katarzyna Szymczak-Pomianowska iz Wrocława govorila o prizadevanjih Wroclawa, da se prilagodi na podnebne spremembe in zmanjša posledice toplotnih otokov, Igor Kos z Inštituta WCycle bo prestavil širitev zaveze krožnegmu gospodarstvu z Maribora na Podravsko regijo, Anett Numa iz informativnega centra e-Estonija pa bo razpravljala o tem, kako je digitalizacijo mogoče uporabiti kot orodje za teritorialno kohezijo.

Dogodek se bo zaključil z razpravo o izvajanju nove teritorialne agende s posebnim poudarkom na kakovosti življenja. Prav tako smo zelo veseli, da vas popoldne lahko odpeljemo na ogled zglednih primerov v Mariboru.

PRIJAVA

 

Konferenco organizirajo Ministrstvo RS za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije ter je del programa ob predsedovanju Slovenije Svetu EU.

 

 

Grafična podoba: Darja Klančar, Darka

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri