[Sporočilo za javnost] Otroci želijo hoditi v šolo aktivno! Odrasli jim to lahko omogočimo!

Ob Svetovnem dnevu zdravja, ki letos poteka pod sloganom “Moje zdravje, moja pravica!”  program Aktivno v šolo in zdravo mesto ponovno vabi vse slovenske šole in občine, da spoznajo potovalne navade otrok in na podlagi ugotovitev ukrepajo. Lani jeseni so nekatere šole s pomočjo preproste ankete in platforme Kako hodimo v šolo? že povprašale otroke, na kakšen način so prišli v šolo in kako bi želeli hoditi v šolo, če bi lahko izbirali sami. 

Prvo množično preverjanje načina hoje v šolo je lani zajelo skoraj 10.000 otrok iz 38 slovenskih osnovnih šol. Podatki so pokazali, da je na dan izvedbe ankete bistveno manj otrok prišlo v šolo aktivno (35 %) to je peš, s skirojem, rolko ali kolesom, kot bi si jih to želelo (71 %). Dejstvo, da si otroci želijo potovati v šolo aktivno, to je družabno, zdravo in okolju prijazno, bi moralo biti velika spodbuda odraslim, da se soočijo z razmerami v prometu in prostoru ter prilagodijo rešitve v prid pričakovanjem in potrebam otrok. Nenazadnje prilagojene hitrosti in režimi vožnje na šolskih poteh in v okolici šol koristno vplivajo na varnost, zdravje in dobro počutje vseh udeležencev v prometu, zlasti pa vseh tistih, ki so poleg otrok odvisni od hoje, koles in javnega prometa.

Platforma za preverjanje načina hoje v šolo 

V programu Aktivno v šolo in zdravo mesto so jeseni 2023 za potrebe zbiranja, spremljanja in primerjave podatkov o načinu hoje v šolo zagnali tudi posebno spletno platformo Kako hodimo v šolo?. Na spletni strani platforme prikazani vsi zbrani podatki skupaj ter ločeno za vsako šolo posebej.

Lani je v anketi od srede septembra do začetka decembra sodelovalo 38 šol (32 matičnih in 12 podružničnih) iz 17 različnih občin in kar 9.758 učencev. Skupni podatki so pokazali, da je le 35 % otrok prišlo v šolo aktivno, če pa bi lahko izbirali način prihoda po svoje, bi bil ta odstotek bistveno večji, kar 71 %. Ugotovili so tudi:

  • da aktiven način hoje v šolo s starostjo učencev narašča, 
  • da je največja razlika med načinom in želenim načinom hoje pri vožnji z avtomobilom, ki ji šolarji res niso posebej naklonjeni, in 
  • da si največ šolarjev želi v šolo hoditi s kolesom v 5. razredu. 

Več o analizi na povezavi.

Vabilo občinam in šolam: kako hodimo v šolo pomladi 2024?

Ob Svetovnem dnevu zdravja ekipa programa ponovno vabi vse slovenske občine in šole, da s pomočjo platforme Kako hodimo v šolo? preverijo način hoje v šolo in ugotovitve primerjajo z lanskimi ter delijo z drugimi. Občine in šole naj na izbrani dan v obdobju med 8. aprilom in 21. junijem 2024 vse pri pouku prisotne otroke vprašajo, na kakšen način so prišli v šolo in kako bi si želeli potovati v šolo, če bi lahko o tem odločali sami.

Na POVEZAVI najdete napotke in podporo za izvedbo ankete.

Izvajalci programa šole, ki so podatke zbirale že lani, vabijo, da akcijo ponovijo in se nato o rezultatih pogovorijo s šolarji, starši in mestnimi svetniki. Šole, ki še niso preverile načina hoje v šolo in želja otrok pa spodbujajo, da se pridružijo vseslovenski akciji ustvarjanja dobrih pogojev za aktivno hojo otrok v šolo v sodelovanju s šolarji in lokalnimi skupnostmi. 

Z informacijami o želenem in aktualnem načinu hoje otrok v šolo lahko šola in občina  prepričljivo nagovorita lokalno skupnost in učinkovito načrtujeta urejanje prometnih razmer na šolskih poteh ter hitreje kot sicer zagotovita boljše pogoje za peš hojo in vožnjo s kolesom v šolo. 

Pridružite se akciji in pomagajte otrokom razvijati zdrave potovalne navade! 

Svetovni dan zdravja – “Moje zdravje, moja pravica”

Svetovni dan zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila 2024, je letos posvečen temi “Moje zdravje, moja pravica”. Svetovna zdravstvena organizacija je temo izbrala, da bi se zavzela za pravico vseh in povsod do dostopa do kakovostnih zdravstvenih storitev, izobraževanja in informacij, varne pitne vode, čistega zraka, dobre prehrane, kakovostnih stanovanj, dostojnih delovnih in okoljskih pogojev ter svobode pred diskriminacijo.

Pravica do zdravja je povezana s pravico do zdravega bivalnega okolja. Državljanom Slovenije to pravico zagotavlja ustava od leta 1974 in prav naša država je s sopobudnicami leta 2021 na zasedanju Sveta Organizacije združenih narodov dosegla tudi sprejem resolucije o zdravem, čistem in trajnostnem okolju ter tako prispevala k širjenju okvira varovanja človekovih pravic na nekatere najbolj pereče izzive 21. stoletja, kot so onesnaženje zraka, zemlje in morij, podnebne spremembe, pretirana izraba naravnih virov in podobno. Kljub temu se v Sloveniji soočamo s slabo kakovostjo zraka. Ta še posebej ogroža skupine prebivalstva, kot so otroci. In promet je eden od največjih povzročiteljev onesnaženosti zraka pri nas. 

Spodbujanje zdravega načina življenja je v jedru prizadevanj programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki že več let s podporo Ministrstva za zdravje spodbuja aktivno hojo otrok v šolo in ustvarjanje hoji in zdravju prijaznega bivalnega okolja. Program podpira šole in občine pri organizaciji spremljanje hoje v šolo s Pešbusom in Bicivlakom, občine in načrtovalce pa pri načrtovanju hoji in zdravju prijaznega okolja. Od jeseni 2023 program s platformo Kako hodimo v šolo? omogoča tudi, da občine ciklično in primerjalno spremljajo način hoje v šolo in se lahko informirano in tudi medsebojno povezano lotevajo urejanja prometnega prostora in organizacije prometa v prid hoje kot zdravju in okolju koristne prometne prakse.

Foto: Gaja Trbižan, Društvo Paz!park

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri