Nacionalna URBACT točka

Program URBACT je namenjen povezovanju mest in utrjevanju osrednje vloge mest pri soočanju z vse kompleksnejšimi družbenimi spremembami. Program podpira krepitev omrežij med mesti, učenje na izkušnjah drugih ter prenos dobrih praks za izboljšanje urbanih politik in upravljanje urbanih območij. S svojimi strokovnjaki mestom pomaga pri razvoju inovativnih in trajnostnih praktičnih rešitev, ki vključujejo gospodarsko, družbeno in okoljsko razsežnost ter upoštevajo principe sodelovanja javnosti. 

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Program sodi med instrumente evropske kohezijske politike, finančno ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice ter Norveška in Švica.

3 glavne skupine aktivnosti: 

  • Mednarodna omrežja: izmenjava med mesti in učenje – izmenjava izkušenj (problemov, rešitev), prepoznavanje dobrih praks za oblikovanje in izvajanje celostnih urbanih politik.
  • Krepitev zmogljivosti urbanih praktikov in oblikovalcev politik za razvoj celostnih in participativnih pristopov k urbanemu razvoju.
  • Komuniciranje znanja, priporočil, dobrih praks širši javnosti oblikovalcev politik in praktikov.

Od leta 2002 je v program bilo vključenih več kot 1000 mest več kot 150 omrežjih. V program je bilo doslej vključenih tudi 9 slovenskih mest, ki so sodelovala v 14 omrežjih. Ob tem je med junijem 2021 in decembrom 2022 6 slovenskih mest sodelovalo pri Pobudi za prenos dobre prakse – pobudi razširjanja dobrih praks URBACT mest na nacionalni ravni

Glavna ciljna skupina URBACT programa so lokalne uprave (uradniki – oblikovalci politik, odločevalci, strokovnjaki). 

V programskem obdobju 2022–2027 poteka že četrta izdaja programa, ki pridobiva na pomenu za povezovanje mest in urbanih območij ter postaja pomemben instrument za pomoč pri izvajanju urbanih politik na nacionalni in evropski ravni.

Obstajajo dve vrsti omrežij za različne potrebe:

  • Akcijska omrežja za mesta, ki želijo razviti celostni akcijski načrt za svoje mesto; 
  • Prenosna omrežja za mesta, ki želijo prilagoditi in prenesti že obstoječo dobro prakso v svoje lokalno okolje.

URBACT je razvil URBACT metodo, ki uporablja integrirane in participativne pristope pri oblikovanju integriranih akcijskih načrtov za mesta. Temelji na:

  • celostnem pristopu – upoštevanje različnih sektorjev in ravni upravljanja,
  • participativnem pristopu – vključevanje lokalnih deležnikov,
  • mednarodni izmenjavi – učenje od drugih,
  • strokovni podpori – podpora po meri za vsa omrežja.

V programu URBACT delujejo nacionalne točke (National URBACT Point – NUP), katerih naloge so: 1) obveščanje o programu in informiranje potencialnih upravičencev, 2) širjenje rezultatov programa, 3) spodbujanje dialoga med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi akterji na področju urbanega razvoja in 4) podpora sekretariatu pri izvajanju aktivnosti za krepitev zmogljivosti.

IPoP opravlja nalogo Nacionalne URBACT točke za Slovenijo od 2016; pred tem je od 2009-2015 že opravljal tudi naloge URBACT točke obveščanja. 

V okviru Nacionalne URBACT točke deluje tudi spletna stran URBACT Slovenija: https://urbact.eu/slovenija

Foto: Tit Košir

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri