Na Mostu na Soči šolarji odslej varneje peš v šolo

Pred tridesetimi leti je 90 odstotkov otrok hodilo v šolo peš – sami ali v družbi vrstnikov. Danes so avtomobilski zastoji v okolici slovenskih šol nekaj običajnega. Tako je bilo tudi na Mostu na Soči do letošnjega šolskega leta, ko se je Občina Tolmin v sodelovanju  z osnovno šolo in vrtcem ter krajevno skupnostjo Most na Soči odločila umakniti avtomobile izpred šole in spremeniti prometni režim. Začela se je uvedba trajnega ukrepa šolska ulica – območje varnih prihodov v šolo. Pri tem jih podpirajo sodelavci IPoP – Inštituta za politike prostora.

Osnovna šola in vrtec na Mostu na Soči se nahajata v starem delu naselja z značilnimi ozkimi ulicami. Velik delež otrok prihaja v šolo peš ali s šolskim avtobusom, ki ustavi na avtobusnem postajališču na državni cesti. Kljub temu pa je bil že tako omejen prostor pred šolo zasičen z avtomobili tistih, ki so otroke pripeljali pred šolo, še posebej v jutranji konici in ob deževnem vremenu. Z letošnjim šolskim letom to ni več mogoče, saj je uveden ukrep šolska ulica – območje varnih prihodov v šolo.

Nekoč je bil prostor pred mostarsko osnovno šolo zasičen z avtomobili, danes tam lahko otroci sami varno pridejo v šolo peš.
(Foto: Žiga Koren)

Novo šolsko leto je priložnost za ustvarjanje novih potovalnih navad

Začetek šolskega leta je najprimernejši čas za spreminjanje oziroma oblikovanje novih potovalnih navad staršev in otrok. Takrat začnejo starši z otroki načrtovati aktivnosti, povezane z novimi šolskimi urniki, in načine, na katere bodo do lokacij aktivnosti prišli. Spremembe v prometnem režimu v okolici mostarske osnovne šole najbolj pozdravljajo starši in otroci ter krajani. Svoje potovalne navade so morali spremeniti tudi zaposleni na osnovi šoli in vrtcu, ki odslej ne morejo parkirati pred šolo.

Med ljudmi, ki morajo zaradi nove prometne ureditve spremeniti potovalne navade, je zmeraj nekaj nejevoljnih. Pri uvajanju območja varnih prihodov na Mostu na Soči smo zato sodelovali z igralko uličnega gledališča Ane Monro. Vlogo policistke Milice je igrala na šaljivo strog način in v tem duhu tudi usmerjala promet ter skrbela, da je bilo osvajanje nove jutranje rutine vsaj malo lažje. (Foto: Žiga Koren)

Preizkus prometne ureditve na Mostu na Soči deležniki podpirajo, zato bo zaživel trajno

V preteklih letih je Občina skupaj z deležniki že začasno preizkusila različne ukrepe, s katerimi so želeli izboljšati varnost otrok na poti v šolo in kakovost bivanja krajanov. S preizkusom so v praksi preverili, kaj se zgodi s prostorom in prometom, če v okolici šole in vrtca zmanjšajo avtomobilski promet. Preizkus prometnih ureditev omogoča, da se za dolgoročne spremembe izberejo najbolj optimalne rešitve po meri različnih uporabnikov prostora.  Evalvacija začasne ureditve je pokazala, da starši, zaposleni, krajani in drugi večinoma podpirajo začasno prometno ureditev in se strinjajo z namero, da v prihodnosti preide v stalno.

Novo šolsko leto brez avtomobilov pred osnovno šolo za večjo varnost otrok

Območje varnih prihodov v šolo pomeni umik avtomobilov izpred osnovne šole in vrtca na Mostu na Soči. Površina med obema šolama je od 1. septembra namenjena učencem in pešcem in zato popolnoma zaprta za motorna vozila. Med 6. in 8. uro zjutraj, z izjemo imetnikov dovolilnic, velja popolna zapora za motorni promet mimo športnega igrišča in cerkve. V starem delu naselja v preostalem času poteka promet enosmerno okoli cerkve. V skladu z nacionalnimi smernicami tam odslej  barvne oznake na tleh na prijazen način opozarjajo voznike na prisotnost šolarjev v prostoru.

Otroci lahko sami ali v spremstvu prostovoljcev ali staršev pridejo do šole po označeni varni šolski poti z začetkom na avtobusni postaji, kjer je tudi območje za odlaganje otrok Poljubi in odpelji. Uvedena so tudi druga parkirišča v bližini, kjer lahko starši kratkotrajno parkirajo in pospremijo otroka do šole ali vrtca. (Foto: Žiga Koren)

Avtomobili in otroci ne gredo skupaj

Vožnja otrok v šolo z avtomobilom ni koristna ne za otroke ne za okolje, zato so šole praviloma umeščene v prostor tako, da so dostopne peš. Gneča avtomobilov pred šolo poslabša prometno varnost predvsem tistih otrok, ki pridejo v šolo peš. Če starši otroke vozijo v šolo, to tudi lahko slabo vpliva na njihovo zdravje in dobro počutje. Jutranja vožnja jih prikrajša za telesno dejavnost in druženje z vrstniki. Ob tem ankete med učenci kažejo, da je zelo malo otrokom všeč potovanje v šolo z avtomobilom. Tudi učitelji si želijo, da bi več otrok v šolo potovalo aktivno. Otroci, ki pridejo v šolo peš, s kolesom ali skirojem so pri pouku bolj zbrani in lažje sledijo programu, naužili so se svežega zraka in jutranjega klepeta z vrstniki.

Foto: Žiga Koren

Kaj je šolska ulica oz. območje varnih prihodov v šolo?

Šolska ulica – območje varnih prihodov v šolo je precej uveljavljen ukrep v tujini (angl. School street) in sestavlja več ukrepov, ki se jih uvede na podlagi temeljite analize v sodelovanju s prometnim inženirjem in presojevalcem prometne varnosti. Območje varnih prihodov zajema aktivnosti, s katerimi se v času prihoda in odhoda ali za celo dopoldne cesto pred šolo ali izbrano ceste v okolici šole zapre za motorni promet. Na tak način se omeji dostop do šolske stavbe z osebnim avtomobilom, otrokom pa se omogoči varen in samostojen dostop do šole. Hkrati se s tem ukrepom ozavešča uporabnike prostora in udeležence v prometu o pomenu prostora v okolici šole za otroke. 

Po poskusu sledi načrtovanje dolgoročnih ukrepov

V poskusnem uvajalnem obdobju urejanja varnih šolskih poti v naselju Most na Soči, smo analizirali stanje in zbrali predloge za dopolnitve in spremembe sedanje prometnih ureditev. Analiza v času uvajalnega obdobja je bila podlaga za pripravo izhodišč za projektno nalogo za realizacijo kratkoročnih ukrepov in za ukrepe, ki zahtevajo tako večje investicije, kot tudi dogovore z Direkcijo za ceste, kot upravljalcem državnega cestnega omrežja, ki poteka skozi naselje in bistveno vpliva na varno dostopnost šolarjev.

Predlogi ukrepov podrobneje

Most na Soči – občinske ceste

Območje zaprto za promet med šolama

 • Dodatne poslikave in talne prometne označbe na obeh vstopih v šolsko peš cono,
 • Izvedba fizične zapore s kovinskimi fiksnimi količki na obeh straneh peš območja,

Izvedba potopnih količkov na obeh vstopih v kombinaciji s fiksnimi količki in s preveritvijo prevoznosti za kritična vozila.

Ovinek pod cerkvijo

 • Slaba preglednost in prevelike hitrosti – dodatne talne označbe prostora za pešce
 • Uvesti območje skupnega prometnega prostora za pešce in vozila z omejitvijo hitrosti na 20 km/h

Parkirišče nad cerkvijo

 • Postopno zmanjševanje parkirnih mest (npr. s sistemom dovolilnic vsako leto) in ustvarjanje trga
 • Uvesti območje skupnega prometnega prostora za pešce in vozila z omejitvijo hitrosti na 20 km/h

Uvoz v območje naselja iz regionalne ceste

 • Podaljšanje zapore v cel dan – izkoristiti KS zahtevo
 • Izvesi potoni količek in ga odmakniti od regionalne ceste za dve vozili (12m)
 • Uvesti območje skupnega prometnega prostora za pešce in vozila z omejitvijo hitrosti na 20 km/h

Cesta pod vrtcem

 • Dodatna umiritev prometa – Široki ležeči policaji za rumenim zarisom Šola
 • Uvesti območje skupnega prometnega prostora za pešce in vozila z omejitvijo hitrosti na 20 km/h v območju pod vrtcem med talnimi oznakami Šola
 • Zarisati pas za pešce na obmojo med trgovino Pil Impex in prehodom za pešce ob regionalni cesti , širina 1.20m z belo prekinjeno črto 10 cm in modro polno črto 20 cm, enostransko na severni strani ceste

 Območje regionalne cest R2/102 skozi naselje Most na Soči

Za celoten odsek R2/102

 • Znižanje hitrosti na 30 km/h od začetka naselja s smeri Idrije do Placa
 • Prestavitev obeh avtobusnih postajališč na vozišče pred prehod za pešce
 • Ob avtobusnih postajališčih urediti prostor za kratkotrajno ustavljanje za dovoz šolskih otrok (K+R)
 • Prehoda za pešce dvigniti na plato za dodatno umirjanje prometa in varnost
 • Izvesti ožje vozne pasove in omogočiti izvedbo pločnika na južni strani od parkirišča P2 do Placa

Peš povezava P1 in P2

 • Izvesti pločnik ob regionalni cesti v območju parkirišč P1 in P2
 • Na ožini med P1 in P2 izvesti pločnik na konzolni konstrukciji

Parkirišče pred gasilskim

 • Zaris parkirišč pod 60st
 • Ureditev uvoza in izvza na regionalno cesto

Zavijanje iz regionalne ceste na cesto pod vrtcem

 • Prepoved zavijanja iz R2/120 iz smeri Idrije (pogoj je ureditev krožišča na Placu)

 Plac (območje Petrola)

 • Ohraniti prehod za pešce iz Placa v območje varnih prihodov in ga dvigniti na plato za še boljšo vidnost, umiritev prometa in varnost otrok
 • Ureditev krožišča na Placu za umiritev prometa in omogočanje varnega zavijanja vozil, ki imajo cilj v naselju severno od R2/102

Občina Tolmin je predlagane ukrepe označila kot ustrezne in jih podpirajo, pri čemer izpostavljajo sledeče:

 • Podaljšanje zapore v cel dan.

Predlagani ukrep bi želeli uvesti postopoma; po tem, ko bi se sedanja ureditev izkazala za ustrezno.

 • Zarisati pas za pešce med trgovino Pil imex in prehodom za pešce…

Na ogledu na terenu smo se pogovarjali o zarisu dodatnega prostora za pešce v križišču pri blokih, kar predlagam, da se k predlaganemu ukrepu doda.

 • Ukrepi, predvideni na ali ob državni cesti:

Izbrani projektant oziroma v prihodnje izbrani prometni načrtovalci bodo v prihodnje pripravljali projektno dokumentacijo, glede na usmeritve iz predlaganih ukrepov, na podlagi katere bomo pridobivali mnenja DRSI.

Kot prioritetno je zastavljena ureditev prehoda med parkiriščema P1 in P2;

Vse predlagane ukrepe bi uvajali postopoma, glede na možnosti (finančne, pridobivanje soglasij, idr.).

Predlagane ukrepe je na 12. seji, 26.10., obravnaval tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin in s tem v zvezi sprejel naslednji sklep:

»SPVCP potrjuje predloge za dopolnitev trajnostnih in prometno varnih ureditev v naselju Most na Soči. Svet predlaga, da se prilagajanje prometa uvaja postopoma in da se prioritetno pristopi k izdelavi povezave med parkiriščem 1 in 2.«

Poročilo ukrepa Šolska ulica – Območje varnih prihodov na Mostu na Soči lahko preberete tukaj..

 

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Avtor naslovne fotografije: Žiga Koren

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri