Urejanje in čiščenje javnih površin

Strokovne podlage za zakonsko ureditev pogojev izvajanja javne službe varstva okolja

Po naročilu Ministrstva za okolje in prostor smo v okviru procesa spreminjanja Nacionalnega programa varstva okolja za obdobje 2020-2030 lansko leto izdelali Strokovne podlage za zakonsko ureditev gospodarske javne službe varstva okolja urejanje in čiščenje javnih površin (september 2021). Gradivo ponuja vpogled v način izvajanja te javne službe. Izdelano je s pomočjo pregleda predpisov, anket, fokusnih skupin in intervjujev in dokazuje, da za enakovredno strokovno in učinkovito urejanje javnih površin v slovenskih naseljih tako občine kot izvajalci javne službe potrebujejo enotna merila in pogoje.

Vsebina naloge je organizirana v osem poglavij, naslavlja izzive razvoja dejavnosti, podaja poglobljeno analizo pogojev izvajanja, podaja obsežno razlago problema opredelitve javnih površin, govori o pomenu evidenc, možnih oblikah izvajanja javne službe in zaključi z opisom strokovnih nalog, priporočili za strokovno usposobljenost izvajalcev ter minimalnimi zahtevami in standardi. V izdelavo smo kljub omejenim možnostim uspešno vključili tudi predstavnike Skupnosti občine Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva ter predstavnike posameznih občinskih strokovnih služb in izvajalcev javne službe. Naloga dopolnjuje predhodne raziskave in prizadevanja stroke in civilne družbe za to, da se urejanje javnih zelenih in utrjenih površin v urbanem okolju na državni ravni podpre s podzakonskimi predpisi, ki bodo zagotovili enakovredno kakovostno urejanje javnih površin v slovenskih občinah in omogočili strokovni razvoj komunalne dejavnosti.

Glavne ugotovitve naloge so, da tako občine kot izvajalci javne službe ocenjujejo, da je javne površine v naseljih smotrno opredeliti in upravljati kot gospodarsko javno infrastrukturo ter vzpostaviti minimalne enotne pogoje in merila za izvajanje. Občine in izvajalci imajo tudi izkušnje in znanje za to, da take pogoje in merila skupaj razvijejo. Eni in drugi zaznavajo problem nepovezanega urejanja javnih površin, tako z vidika povezav med načrtovanjem in vzdrževanjem, kot z vidika kakovosti izvajanja del na različnih površinah, ki so v javni rabi oziroma so drugače pomembne za podobo mesta. Občine pri tem izpostavljajo odnos med javnimi in zasebnimi površinami, izvajalci pa opozarjajo tudi na številne površine v lasti občin, ki jih urejajo drugi izvajalci. Izvajalci ob tem opozarjajo na pomen obsega dejavnosti, ki omogoča oblikovanje strokovno kompetentnih in tehnično usposobljenih ekip ter napovedujejo nujno združevanje izvajanja dejavnosti za več občin. Izvajalci še opozarjajo na pomen urejenih evidenc, kar ocenjujejo kot ključno nalogo občine. Obe strani izpostavljata problem financiranja in veliko odvisnosti od proračuna. Načini izvajanja javne službe se počasi konsolidira, večina občin se je odločila za javna podjetja in trajnejše oblike sodelovanja z izvajalcem dejavnosti.

Urejanje in čiščenje javnih površin je že trideset let opredeljeno kot obvezna lokalna gospodarska javna služba varstva okolja (trenutno v Zakonu o varstvu okolja, 149. člen) brez ustreznih podzakonskih rešitev za izvajanj del in nalog. Zaradi tega so najprej propadle stare občinske komunalne službe in podjetja za urejanje javnih površin, nato so se dela in naloge urejanja izvajala vse manj strokovno in sistematično, stanje v prostoru pa se je vidno slabšalo in zbudilo pozornost stroke in civilne družbe. Zadnja leta zanimanje za urejanje javnih površin sovpada z velikim zanimanjem občin za prenavljanje javnega prostora in prizadevanja za strokovno in sistemsko izboljšanje pogojev za urejanje javnih površin. Stopnjuje se tudi zaradi zunanjih vplivov, podnebnih sprememb ter evropske politike varstva okolja in ohranjanja narave.

Ko je Ministrstvo za okolje in prostor sistemsko pristopilo k izboljšanju ureditve javnih služb varstva okolja, je pripravilo tudi predlog sprememb in dopolnitev Nacionalnega programa varstva okolja s posebnim poglavjem, ki se je nanašalo prav na javne službe varstva okolja. V okviru Mreže za prostor smo v okviru prizadevanj NVO za strokovno urejanje javnih zelenih površin podali predvsem pripombe v zvezi z javno službo za urejanje in čiščenje javnih površin ter predlagali, da se za izvajanje dejavnosti sprejme Operativni program. Država je v Načrtu za okrevanje in odpornost predvidela sprejem novega Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja in tudi Operativnega programa za posamezno gospodarsko javno službo. V tem kontekstu so bile naročene in izdelane tudi pričujoče strokovne podlage.

Preberi več

Daljše besedilo.

Strokovne podlage najdete na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Foto: Urška Didovič

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri