Rezultati in dosežki vsebinskih mrež v 2021

IPoP že od leta 2009 koordinira Mrežo za prostor, ki povezuje nevladne organizacije in lokalne pobude na področju urejanja prostora. Obenem smo tudi člani Plan B za Slovenijo – mrežo nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, kjer smo vključeni v več delovnih skupin. V nadaljevanju lahko preverite dosežke in izvedene aktivnosti obeh vsebinskih mrež v letu 2021. Članek je nastal kot Uvodnik januarskega skupnega Podnebnega novičnika mrež, ki izhaja na mesečni ravni.


Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo ter njune članice puščajo za sabo še eno produktivno leto, zaznamovano s prizadevanji za ohranjanje narave in varstvo okolja ter z napori za trajnostno urejanje prostora in prilagajanje na podnebne spremembe. V nadaljevanju so zbrani glavni dosežki sodelujočih. 

Izkušnje nam kažejo, kako pomembno je sodelovanje vsebinskih mrež v prizadevanjih za spremembe, zato smo tudi lani nadaljevali s skupnimi aktivnostmi Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo. Napore smo združili predvsem pri rednem informiranju javnosti z izdajanjem Podnebnega novičnika ter z odpiranjem prostora za medsektorsko povezovanje. Krepili smo tudi sodelovanje pri temah, ki so pomembne za nevladne organizacije in naše delo pri naslavljanju podnebnih sprememb.

Septembra smo pred sedmim srečanjem držav pogodbenic Aarhuške konvencije soorganizirali mednarodni posvet, na katerem so se udeleženci lahko seznanili in razpravljali o aktualni problematiki uveljavljanja Aarhuške konvencije v povezavi z varstvom človekovih pravic in podnebnimi prizadevanji EU. Oktobra pa smo organizirali nacionalni posvet Od 55 do 1,5 >, na katerem smo skupaj z domačimi in tujimi gosti izpostavili nujnost ukrepanja ter odprli razmislek o glavnih elementih predlagane evropske zakonodaje, možnih in potrebnih rešitvah ter priložnostih, ki jih ponuja sveženj »Pripravljeni na 55«.

Posvet od 55 do 1,5 >. Foto: Polona Valič, Umanotera

Povezano smo se odzivali na aktualne teme in predloge sprememb predpisov in zakonodaje, ki posegajo na področje našega delovanja ter tudi sami oblikovali pobude za spremembe predpisov (npr. novi Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnem potniškem prometu, predlog spremembe Nacionalnega programa varstva okolja, Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027, v Državnem zboru pa smo aktivno spremljali sprejem novega Zakona o prostorskem načrtovanju in Gradbenega zakona).

Da bi se lahko članice pravočasno odzvale na predpise, dokumente in osnutke zakonov, smo redno pripravljali vsebine za Pravno info točko, ki zajema aktualne informacije o odprtih procesih in postopkih urejanja prostora, varstva okolja in narave, v katere se lahko vključijo tudi NVO. Po intenzivnem delu smo se članice obeh mrež veselile zmage na referendumu o Zakonu o vodah.

V okviru zagovorniških akcij je bila v okviru Mreže za prostor izvedena javnomnenjska anketa o ravnanju z mestnim drevjem, s katero smo želeli poglobiti razumevanje odnosa javnosti do mestnega drevja in upravljanja z njim. Odgovori so skupaj z Analizo pravnega okvira urejanja javnih zelenih površin in ravnanja z drevesi v mestih in drugih naseljih pokazali, da je področje urejanja javnih in drugih zelenih površin v naseljih pred velikimi izzivi, ki jih sprožajo razmere v okolju in družbi ter tudi stanje organiziranosti in izvajanja dejavnosti. Služili bodo kot dobra podlaga za zagovorniške akcije mreže v prihodnje.

Mreža Plan B za Slovenijo je energijo usmerila tudi v finančno stabilnost okoljskih nevladnih organizacij in poleg analize financiranja okoljskih NVO nadaljevala s kampanjo #enprocentzanaravo.

Izvedli smo tudi srečanja članic mrež. Plan B za Slovenijo je pri izvedbi letnega srečanja mreže 2021 poleg uradnega dela, Zbora članic, izvedel tudi tri spremljevalne dogodke; razpravo Prioritete Slovenije v času predsedovanja Svetu EU 2021, usposabljanje Podnebne in energetske politike EU za doseganje podnebnih ciljev 2030 ter dogodek za mreženje članic, ki je potekal v Botaničnem vrtu v Ljubljani. V okviru Mreže za prostor je srečanje potekalo v ustvarjalnem laboratoriju Krater v Ljubljani ter je bilo namenjeno medsebojnemu povezovanju in razpravi o financiranju NVO s področja urejanja prostora.

Mreža za prostor je v začetku leta 2021 zaključila s sklopom Podnebnih izobraževanj in pričela s Seminarji o trajnostnem urejanju prostora, na katerih predstavljamo povezave med konceptom in cilji trajnostnega razvoja in urejanjem prostora ter jih povezujemo z izzivi, ki jih sprožajo podnebne spremembe. Ob tem so lahko članice mrež in drugih NVO pridobile znanje in informacije za učinkovito zagovorništvo v okviru webinarjev za zagovorništvo, članicam je bila ponujena tudi podpora v okviru odprtih terminov, po potrebi individualno. Članice Mreže za prostor lahko za strokovno pomoč prosijo tudi Podnebne mentorje, ki nudijo svoje znanje na različnih področjih trajnostnega urejanja prostora.

Projekti članic, financirani v okviru Podnebnih programov mrež so ponovno dokazali, kako velik potencial ima za lokalne organizacije relativno majhna finančna podpora, ki izvajalcem dopušča dovolj veliko mero inovativnosti, eksperimentiranja in je birokratsko minimalno breme. V okviru Mreže za prostor smo tudi letos spremljali izvedbo treh t. i. Podnebnih akcij naših članic, izbranih s strani sočlanic na Idejnem zajtrku marca 2021. Inštitut za študije stanovanj in prostora je s kolektivom Kvadratni meter otvoril spomenik stanovanjski krizi na Metelkovi ploščadi v Ljubljani, društvo Est=etika je z Mladimi za podnebno pravičnost ter Zavodoma Bob in 404 na ulice Ljubljane in Novega mesta poslalo kolo na drevesu, Organizacija za participatorno družbo pa je izvedla aktivnosti za revitalizacijo nabrežja Radvanjskega potoka v Mariboru. Do poletja so bili zaključeni prvi trije projekti v okviru poziva za članice mreže Plan B za Slovenijo, in sicer Zasaditev mešanega sadovnjaka avtohtonih istrskih sadnih sort s strani Sončnega griča, društva za trajnostno kulturo bivanja; Morje smeti, osveščevalna razstava o plastičnih odpadkih v morju, ki jo je pripravilo Kulturno ekološko društvo Smetumet ter Kolesarimo – lokalno se hranimo, projekt Ljubljanske kolesarske mreže. Konec leta pa je bil objavljen že drugi poziv za članice mreže.

Podnebne akcije Mreže za prostor

V Mreži za prostor smo se s KD Prostorož veselili njihovega dosežka, saj so za projekt Vroče točke (eden izmed lanskih projektov, financiranih s strani Mreže za prostor) prejeli nagrado Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za civilno družbo.

V letu 2022 bomo v okviru vsebinskih mrež nadaljevali s povezovanjem, sodelovanjem in krepitvijo znanja članic, pa tudi z organizacijo skupnih dogodkov ter skupnim odzivanjem na presečnih področjih z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja in prilagajanja na podnebne spremembe. Podprli bomo tudi nove projekte naših članic in z veseljem spremljali njihovo izvedbo.

Avtorica naslovne fotografije: Polona Valič

 

 

 

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri