Občina Bohinj namerava olajšati dostop do stanovanj

Dolgoletna zapostavljenost stanovanjskega področja je privedla do vseslovenske stanovanjske krize. Cene stanovanj rastejo hitreje kot dohodki v večini držav članic EU – tudi v Sloveniji – in tako postajajo stanovanja vedno bolj nedostopna ter v vedno večje breme gospodinjstev. Z vprašanji stanovanjske politike se na IPoP ukvarjamo že vrsto let.

Skozi svoje delovanje opozarjamo na prostorsko in družbeno dimenzijo stanovanjske problematike. Bili smo ustanovni član Delovne skupine za stanovanjsko politiko v okviru Mreže za prostor in v okviru te skupine sodelovali v procesu priprave Nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2025. Trenutno delujemo v Mreži Stanovanja za vse, ki povezuje pet nevladnih organizacij, katerih skupni cilj je spodbuditi sistemsko ureditev stanovanjskega področja v Sloveniji. Smo tudi partnerji v projektu Za stanovanjske zadruge, katerega cilj je prispevati k razvoju stanovanjskih zadrug in s tem k dostopni, trajnostni, varni in skupnostno načrtovani stanovanjski preskrbi.

Ob tem smo leta 2020 sprejeli še en izziv. Za Občino Bohinj smo v preteklem letu in pol pripravili stanovanjsko strategijo. Veseli nas, da je bila strategija na seji 28. oktobra 2021 tudi potrjena. S tem je Občina Bohinj začrtala svojo pot razvoja stanovanjske preskrbe in dviga kakovosti bivanja za lokalno skupnost.

Stanovanjska soseska v Bohinjski Bistrici / Foto: Urban Jeriha

Strateško načrtovanje stanovanjskega področja je pomembno tako na nacionalni kot lokalni ravni.

Za uspešno in celovito reševanje stanovanjske problematike so ključni tako ukrepi na državni ravni kot tudi pristopi občin k iskanju boljših odgovorov na stanovanjske stiske občanov. Občinska stanovanjska politika je eno izmed orodij, s katerim si občina začrta smer razvoja na stanovanjskem področju. Izvajanje stanovanjske politike lahko pomembno vpliva na gospodarski in demografski razvoj kraja, hkrati pa v duhu slovenske ustave izboljša možnosti, da ljudje pridejo do primernega stanovanja, kar je eno ključnih vprašanj tega časa.

Občina Bohinj si je s pripravo stanovanjske strategije zadala strateške usmeritve, s katerimi si bo prizadevala ustvariti pogoje za boljšo kakovost bivanja v občini, zadržati prebivalce v lokalni skupnosti in spodbuditi priseljevanje novih. Obenem bo zagotovila pogoje za lažje ustvarjanje družine, reševanje stanovanjskega problema mladih ter za dostojno in kvalitetno bivanje starejših prebivalcev v lokalni skupnosti.

S strategijo bo Občina vplivala na lastno delovanje in na delovanje drugih akterjev pri zagotavljanju stanovanjske preskrbe. Za prebivalce Bohinja to pomeni, da bodo zlasti mladi lažje prišli do svojega prvega stanovanja. S tem se bo zmanjšala nevarnost odseljevanja perspektivnih mladih in izboljšani bodo pogoji za gospodarski razvoj v občini.

Javna razprava o stanovanjih / Foto: Aidan Cerar

Tudi pri pripravi stanovanjske strategije je pomembno vključevati ključne deležnike in javnost.

Med pripravo smo sodelovali z lokalnimi prebivalci, saj smo izvedli tri ankete, dve javni razpravi, dve delavnici, štiri fokusne skupine in več intervjujev. Vključenih je bilo torej preko 400 ljudi, nekateri tudi večkrat.

Med pripravo stanovanjske strategije smo ugotovili, da skoraj tretjina Bohinjcev ni zadovoljna s svojim trenutnim stanovanjskim statusom. Mladi čutijo to stisko najhuje, saj so prepričani, da je zanje skoraj nemogoče, da kupijo stanovanje ali zgradijo hišo v občini Bohinj.

Med ključnimi ugotovitvami smo izpostavili:

  • Prebivalstvo se stara in krči.
  • Prisoten je strah pred odseljevanjem mladih.
  • Stanovanjske stavbe so v veliki meri stare, veliko je praznih ali podizkoriščenih.
  • Stanovanjsko področje ima v lokalnem okolju nizko prioriteto.
  • Prostorske zmožnosti za gradnjo so omejene zaradi območij varovanja naravne in kulturne dediščine.
  • Nepremičninski trg je zaznamovan z visokimi cenami stanovanj in stavbnih parcel ter nizkim številom transakcij.
  • Prebivalci morajo s ceno tekmovati s premožnimi turisti iz Slovenije in tujine.
  • Občina ima za najem omejeno število stanovanj, za tržni najem pa je malo ponudbe.
  • Negotovi pogoji najema in črni trg so pogost pojav.
Srednja vas v Bohinju / Foto: Chris Russell

Občina Bohinj si je zastavila vrsto ciljev in načrt za njihov doseg.

Med krovnimi cilji so zmanjšati odseljevanje iz občine, vplivati na najemni trg stanovanj, zagotavljati stanovanja za mlade družine in obnoviti ter uporabiti obstoječi stanovanjski fond.

Ukrepi so sestavljeni iz treh sklopov: vzpostavitev sistema upravljanja s stanovanjskim fondom, optimizacija in nadgradnja občinskega delovanja ter zagotovitev nove ponudbe stanovanj. Z različnimi ukrepi bi torej različni akterji pripomogli k pridobitvi 55 stanovanj do leta 2027, kar je ambiciozen cilj, a glede na razmere tudi potreben.

Prve učinke je pričakovati že v letu 2022, ko naj bi zaživela dva ukrepa. Z občinsko najemno službo se bodo izboljšali pogoji najemnikov in najemodajalcev. Z ukrepom aktiviranje podizkoriščenih stavb pa bodo na voljo vzpodbude za rekonstrukcije ali obnove stavb za stanovanjsko rabo.

Stanovanjska strategija Občine Bohinj kaže kako pomembno je, da tudi manjše občine prepoznajo izzive na stanovanjskem področju in z ustreznimi ukrepi olajšajo svojim prebivalcem dostop do kakovostnih bivalnih pogojev. Veseli nas, da smo dobili priložnost priprave strategije za Občino Bohinj in z njenimi zaposlenimi deliti svoje znanje ter izkušnje. Tudi mi smo se v procesu priprave dokumenta naučili veliko novega. V prihodnje si želimo, da bi še več občin prepoznalo potrebo po strateškem načrtovanju stanovanjskega področja in se s tem podala na pot izboljšanja kvalitete življenja svojih prebivalcev.

Naslovna fotografija: naselja Stara Fužina, Studor in Srednja vas v Bohinju / Foto: Miriam Espacio na Pexels

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri