Lokalni načrt hodljivosti za občino Piran – Lucija

Lokalni načrt hodljivosti za občino Piran – Lucija

Predstavljamo vam Lokalni načrt hodljivosti za občino Piran – Lucija (v nadaljevanju LNH Piran-Lucija), ki je nastal pomladi in poleti 2022 kot rezultat drugega poziva Načrtujmo skupaj zdravo mesto! v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. LNH Piran – Lucija so izdelali IPoP, CIPRA Slovenija, Zavod Dostop in predstavniki občine Piran v sodelovanju s številnimi lokalnimi akterji. 

Občina Piran je bila za sodelovanje izbrana, ker je med vsemi zainteresiranimi občinami pokazala največji interes za takojšen pričetek dela, hiter zagon sprememb ter visoko stopnjo zavedanja o pomenu hoje za zdravje prebivalcev. Predstavnik občine Piran je prepričal tudi z visoko stopnjo zavedanja o pomenu sodelovanja med strokovnimi službami s področja družbenih dejavnosti, prometa in urejanja prostora na ravni občine ter vključevanja prebivalcev v načrtovanje. Vključevanje lokalnih akterjev in prebivalcev je v procesu načrtovanja hodljivosti ključno za spoznavanje z lokalnimi razmerami in zagon spreminjanja potovalnih navad.

LNH Piran – Lucija je drugi od treh primerov ciljnega načrtovanja hoji prijaznega bivalnega okoljaki bodo izdelani v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, prvi je bil LNH za Črno na Koroškem leta 2020. Pristop in proces priprave LNH sta bila v obeh občinah podobna, rezultati so smiselno različni. V občini Piran je obravnava problematike zahtevala dve stopnji, splošnejšo naravnano na občino kot celoto in podrobnejšo usmerjeno v območje Lucije. Iz tega razloga je dokument dobil tudi ime Lokalni načrt hodljivosti Piran – Lucija.

Priprava LNH je pokazala, da je izboljšanje pogojev za hojo v občini Piran nujno potrebno. Ocena razmer in mnenja prebivalcev o pogojih za hojo so pokazala, da so v prostoru potrebne in zaželene spremembe, ki bodo vsestransko izboljšale pogoje za hojo po vsakdanjih opravkih. 

Poročilo o pripravi LNH Piran – Lucija sestavlja 10 poglavij, ki predstavljajo: proces dela, oblikovanje fokusne skupine, predstavitev značilnosti občine, določitev ožjega območja obravnave s pomočjo radijev hodljivosti, bistvene analitične ugotovitve, predloge ukrepov in akcijski načrt ter priporočila. 

Ugotovitve analize kažejo, da so razmere za hojo v občini Piran razmeroma dobre. Fizični pogoji, relief, gostota poselitve, mešana raba, so primerni za hojo, prehodnost mesta in udobje hoje je možno hitro povečati, učinkovitost lahko izboljša prenovljen vozni red javnega potniškega prometa z dobro dostopno mrežo lokalnih in regionalnih avtobusnih linij. Največji problem predstavljata selitev trgovine in storitev na robove naselij ter turizem, ki še ni sistematično preusmerjen na trajnostno mobilnost. Sodelovanje s šolarji je pokazalo, da je za dobro počutje in varnost pešcev v občini najbolj aktualna kultura vožnje osebnih vozil. Povzamemo lahko, da so za izboljšanje pogojev za hojo v občini Piran bolj kot sami infrastrukturni ukrepi pomembni organizacijski in ozaveščevalni ukrepi

Proces priprave LNH je podprla fokusna skupina, sestavljena iz predstavnikov občine, javnih zavodov, osnovnih šol, območne enote NIJZ in civilnodružbenih organizacij. Proces priprave LNH preko fokusne skupine skuša spodbuditi sodelovanje med akterji z različnih področij ter olajšati izvajanje potrebnih ukrepov in uresničevanje ciljev za izboljšanje pogojev za hojo. V tem smislu je v procesu priprave LNH Piran-Lucija srečanje predstavnic in predstavnikov osnovnih šol na drugi fokusni skupini sprožilo pobudo za sodelovanje med šolami pri načrtovanju šolskih poti in okolice šol kar je pomemben rezultat projekta in primer dobre prakse, ki ga je vredno prenesti tudi drugam. 

Občina Piran je v odzivu na poziv za sodelovanje posebej izpostavila željo, da bi ukrepi LNH dosegli šole. Posebnost LNH Piran – Lucija je zato postala analiza hoje v šolo in šolskih poti. S pomočjo predstavnikov občinskih OŠ so bili prvič v analizo načina hoje v šolo vključeni vsi šolarji, ki so bili na določen dan pri pouku. S pomočjo OŠ Lucija pa je bila prvič izdelana tudi analiza razdalje med šolo in lokacijo bivanja šolarjev. S pomočjo skupine šolarjev z OŠ Lucija in njihove mentorice so bili posebej analizirani pogoji za peš hojo v OŠ Lucija in pridobljene informacije o izkušnjah otrok, ki redno hodijo peš. Na osnovi ugotovitev je OŠ Lucija s posodobila svoj načrt šolskih poti ter dodala nanj tudi trase Pešbusa in postaje Poljubi in odpelji

Dobro sodelovanje je vodilo v organizacijo srečanja predstavnikov osnovni šol in župana občine, Đenia Zadkovića v času Evropskega tedna mobilnosti septembra 2021. Ob tej priložnosti je župan podpisal Mednarodno listino za hojo in občinski svet in upravo zavezal k ustvarjanju boljših pogojev za hojo. Kot prva osnovna šola v Sloveniji je Mednarodno listino za hojo podpisala tudi OŠ Lucija, ki se je v procesu izdelave LNH posebno angažirala in je predvsem tudi sprožila pobudo za vzpostavitev delovne skupine predstavnikov šol v občini Piran. 

Ena od posebnosti LNH je analiza univerzalne dostopnosti javnega prostora, ki je del prizadevanj za urejanje hoji prijaznega okolja za vse in za enakovredno dostopnost do javnega prostora, objektov, storitev in informacij. Analiza je bila v Piranu izdelana na osnovi ekspertne ocene in žal brez vključevanja predstavnikov invalidskih organizacij. Ocena stanja zahteva ukrepanje, dosledno revidiranje vseh načrtov in skrbno uveljavljanje standardov univerzalne dostopnosti pri prenovah in rekonstrukcijah javnega prostora in prometnih ureditev. Za ta namen občina potrebuje tudi organizacijo posvetovalne delovne skupine za naslavljanje vprašanj univerzalne dostopnosti. Izkazalo se je, da je koncept vključevanja predstavnikov reprezentativnih invalidskih organizacij in zagovornikov interesov invalidov morda včasih težko izvedljiv in je predvsem tudi subjektivno pogojen zato se je oblikovala pobuda za povezovanje občin pri zagotavljanju ekspertne podpore za univerzalno načrtovanje. Delovna skupina je preko občine in župana osebno podala pobudo predstavnikom vseh obalnih občin in županstvom, da se oblikuje delovno telo, ki bo na  medobčinski ravni obalnih občin zastopalo interese reprezentativnih invalidskih organizacij v urejanju prostora.

Dokument kaže, da mora za izboljšanje pogojev za hojo občina Piran hojo umestiti tako v zdravstveno kot v prometno politiko ter v urejanju prostora obravnavati pogoje za hojo celostno. Zagotoviti mora boljše udobje hoje, senco, pitno vodo, klopi in počivališča ter funkcionalnost avtobusnih postaj in voznega reda JPP. Najpomembnejši infrastrukturni ukrepi za izboljšanje pogojev za hojo v občini Piran pa se navezujejo na preureditev ceste Obalazagotavljanje peš prehodnosti naselja Lucijaspreminjanje potovalnih navad prebivalcev in obiskovalcev ter prestrukturiranje mobilnosti v turizmu

S pripravo LNH za občino Piran – Lucija se za občino in vključene akterje šele začenja dolgotrajnejši proces delovanja v prid hoji in zdravju prijaznega urejanja prostora. Kot narekuje koncept Zdravje v vseh politikah (HiAP, 2013) občino čakajo strukturne in organizacijske spremembe, ki bodo zagotovile sistematično upoštevanje vplivov na zdravje in zdravstveni sistem na vseh področjih in predvsem zagotovile ukrepanje čez meja področij in zdravju koristne kumulativne učinke. Občino Piran čaka predvsem:

  • skrbno urbanistično načrtovanje za zagotavljanje mešane rabe prostora in kratkih razdalj med dejavnostmi v prostoru,  
  • celostno in na počutje pešca osredotočeno načrtovanje prometnih ureditev, 
  • spodbujanje aktivne mobilnosti v šolo in na delo, dogovor z invalidskimi organizacijami o zagotavljanju univerzalne dostopnosti javnega prostora, 
  • ozaveščanje o pomenu hoje in univerzalne dostopnosti prostora, javnih objektov, storitev in informacij, 
  • spreminjanje kulture vožnje in prometnih režimov na obstoječih cestah, 
  • priprava nove parkirne politike, 
  • izdelava mobilnostnih načrtov za javne ustanove in 
  • spodbujanje prebivalcev in obiskovalcev k hoji in kolesarjenju ob souporabi javnega potniškega prometa na poti po vsakdanjih opravkih in pri udeležbi in izvajanju kulturnih in turističnih dejavnosti.

Do celotnega dokumenta lahko dostopate prek povezave.

Fotografije: Goran Jakovac, Urška Didovič

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri