Potujmo zdravo in manj onesnažujmo okolje

Letos je v ospredju Evropskega tedna mobilnosti (ETM2020) spodbujanje potovanj, ki povzročajo manj onesnaževanja. IPoP se v okviru svojih prizadevanj za spreminjane potovalnih navad in trajnostno mobilnost posebej posveča hoji in parkirni politiki. Letos pri tem v času ETM sodelujemo z več občinami, ki skupaj z nami spodbujajo k hoji po vsakdanjih opravkih, izboljšujejo pogoje za hojo, urejajo parkirne režime, povezujejo hodljivost okolja z zdravjem prebivalcev in ustvarjanjem pogojev za lokalni razvoj.

Življenje prebivalcev Slovenije je še vedno močno navezano na uporabo avtomobila. Z avtom mnogi opravijo večino dnevnih poti, tudi tistih, ki so dovolj kratke, da bi jih lahko opravili peš ali s kolesom. Zdravniki pravijo, da je vožnja z avtom del sedečega načina življenja, ki ga krivijo za številne kronične in nenalezljive bolezni. Skupaj z okoljevarstveniki opozarjajo, da so vplivi avtomobilskega prometa na človeka, okolje in naravo dosegli kritično mejo in zahtevajo spremembe potovalnih navad, preusmeritev na aktivno in kolektivno mobilnost. 

Hoja in kolesarjenje najbolj zdrava načina poti v šolo

V skladu z epidemiološkimi razmerami sta hoja in kolesarjenje prepoznana kot najboljši način potovanja v šolo in iz nje. Ekipa programa Aktivno v šolo in zdravo mesto priporoča, da šole, občine in starši omogočijo čim več otrokom, da gredo lahko v šolo peš ali s kolesom. Če so otroke primorani voziti, naj jih odložijo nekaj sto metrov pred šolo ter zanje uredijo postaje »Poljubi in odpelji«. Če je organiziran šolski prevoz, naj se tudi šolski avtobus ustavi prej in vozačem omogoči, da vsak dan prehodijo del poti v šolo peš. Pešbus in Bicivlak ob spremljanju epidemioloških razmer ostajata priporočljiv način podpore mlajših otrok pri aktivni mobilnosti. Trud staršev, šol in občin bo poplačan z zdravjem in dobrim počutjem otrok v šoli in prostem času, pa tudi z manj onesnaženim okoljem in večjo prometno varnostjo v okolici šole. 

S šolskim letom se je začela se nova sezona potovanja v šolo s Pešbusi in Bicivlaki. Doslej so enega ali pa kar oba načina organizirane poti v šolo za najmlajše preizkusili že na več kot slovenskih 100 šolah. Letos septembra so izvajanje Pešbusa napovedali že na približno 60-ih šolah. Nekatere šole organizirajo izvajanje vse leto, veliko pa je takšnih, ki se za izvajanje odločijo samo v času ETM in ga ponovijo še enkrat spomladi. IPoP nudi šolam vso potrebno podporo in brezplačen material za organizacijo Pešbusa in Bicivlaka: table za označevanje postaj, vozovnice za potnike in štampiljke za potrjevanje vsako dan opravljenih poti s Pešbusom in Bicivlakom ter nalepke, ki jih otroci prejmejo po prehojenem / prekolesarjenem tednu.

Eno od najpomembnejših spoznanj programa so v preteklih letih prispevali šolarji – če bi lahko otroci izbirali, bi večina najraje hodila v šolo s kolesom, rolko, skirojem ali peš. Otroci pravijo, da jim je všeč, kako aktivno potovanje v šolo vpliva na njihovo počutje in na okolico šole, ki je brez avtomobilov prijetnejša, varnejša in manj onesnažena. Vendar pa o tem, kako otroci hodijo v šolo odločajo starši! Zato v času ETM, 22. septembra, organiziramo poseben Spletni seminar za starše, vsem šolam pa smo poslali tudi majhno Zloženko za starše, ki jim lahko pomaga bolje razumeti zdravstvene in druge koristi aktivne poti v šolo in sprejeti za njihove otroke najboljše možne odločitve o poti v šolo.

Lokalni načrt hodljivosti v Črni na Kroškem 

Program spodbujanja hoje v šolo smo na podlagi izkušenj v programu Aktivno v šolo in zdravo mesto razširili na načrtovanje hoji prijaznega okolja in pripravo Lokalnih načrtov hodljivosti. Pripravo prvega smo spomladi zastavili v Črni na Koroškem in tam smo zato tekom zadnjih mesecev vsestransko analizirali pogoje za hojo, se pogovarjali z lokalnimi deležniki in šolarji ter pripravili predlog ukrepov za izboljšanje hodljivosti Črne. V času ETM bomo s pomočjo spletnega vprašalnika preverili ugotovitve o hodljivosti še s prebivalci. Na Seminarju za starše pa bodo z udeleženci svoje izkušnje s Pešbusom delili tudi koordinatorica in šolarji iz OŠ Črna na Koroškem. V procesu dela smo ugotovili, da je pomemben partner pri urejanju pogojev za hojo v Črni tudi Direkcija za infrastrukturo (DRSI). Podobno kot v drugih manjših naseljih tudi v Črni skozi samo jedro naselja potekajo državne ceste zato je pogoje za hojo možno izboljšati samo v sodelovanju z DRSI. Skupaj z občino, Regionalno razvojno agencijo Koroška in Urbanističnim inštitutom smo zato zaprosili pristojne na DRSI za delovni sestanek.  

Terenski ogled v Črni na Koroškem. Foto: Anja Slapničar

Izvajanje Pešbusa in Bicivlaka po vsej Sloveniji, tako kot pripravo Lokalnega načrta hodljivosti v Črni IPoP izvaja v sodelovanju s CIPRA Slovenija – društvo za zaščito Alp v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinacira  Ministrstvo za zdravje in je del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje Dober Tek Slovenija.

Odprta Šolska ulica v Škofji Loki

S projektom Odprta ulica sledimo uveljavljenim konceptom odpiranja ulic za rabo brez avtomobila  (angl. Open street). Gre za ukrep odpiranja javnega prostora za ljudi, kjer imajo pešci in kolesarji prednost, tranzitni motorni promet je omejen, omogočen pa je dostop za lokale in lokalne prebivalce. Na ulici se lahko odvija privlačen program. Odprta ulica lahko deluje cel dan, če je to pred osnovno šolo, pa lahko le v času pred začetkom in ob koncu pouka, kar se v tuji praksi imenuje šolska ulica (nem. Schülstraße, angl. School streets). Za otroke, ki živijo bolj oddaljeno od šole in ne morejo prihajati v šolo peš, se na ulici uredi tudi t. i. točko “Poljubi in odpelji”, da lahko tudi oni prehodijo vsaj del svoje vsakdanje poti v šolo peš. V primeru Šolske ulice v Škofji Loki preizkušamo oba koncepta, odprto in šolsko ulico.

Zadnjo avgustovsko soboto smo v Škofji Loki zaprli Šolsko ulico za motorni promet ter jo s tem odprli za pešce in kolesarje, igro in druženje. Na njej bomo tudi v septembrskih sobotah izvajali program in preizkušali ukrepa za umirjanje prometa v tem delu mesta ter ustvarjanje varnega in prijetnega uličnega prostora. Pozitivno sprejete in delujoče rešitve bodo lahko postale tudi stalne rešitve na območju. Odprta ulica bo potekala pet sobot (29. avgust in 5., 12., 19., 26. september 2020).

V času Evropskega tedna mobilnosti bo Odprta ulica potekala v času jutranje konice v okolici šole, med 7.15 in 8.15 uro. Na dan brez avtomobila, 22.9. bo Odprta ulica potekala cel dan, ko bo na ulici tudi javna razprava za načrtovanje bodočih ukrepov ureditve Šolske ulice.

Odprta ulica je aktivnost projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Odprta ulica v Škofji Loki. Foto: Andrej Tarfila

Več o Odprti ulici

 

Trajnostna mobilnost in oživljanje mestnega središča Kočevja

Z občino Kočevje že skoraj celo leto sodelujemo pri oživljanju mestnega središča. Ključna naloga projekta Vsi v mesto! je z različnimi aktivnostmi zbuditi zanimanje lokalnih akterjev in prebivalcev za oživljanje in sodelovanje pri oživljanju mestnega središča, promet ima pri tem pomembno vlogo. Prenovo središča želi občina tesno povezati s pričakovanji in potrebami lokalne skupnosti ter zagotoviti, da bo smiselno dopolnjevala izvajanje dejavnosti v središču. V tem okviru hoja predstavlja način potovanja po mestu, ki je najboljši za oživljanje dejavnosti v središču. Izkušnje in raziskave potrjujejo, da od vsem oblik potovanja prav hoja pritegne v središče mest največ kupcev, obiskovalcev prireditev in naključnih opazovalcev dogajanja. Parkirna politika pa omogoča, da parkirani avtomobili ne zasedajo po nepotrebnem površin, ki so bolj potrebne za hojo, kolesarjenje in izvajanje programov na prostem ter tako optimalno podpirajo življenje in izvajanje dejavnosti v središču mesta.   

V času ETM bomo v Kočevju spremljali vzorce gibanja prebivalcev po središču in beležili odzive na sedaj že tradicionalno zaporo središča Kočevja za tranzitni promet. Organizirali bomo javno razpravo na temo prometa, predstavili bomo opravljene analize in se z udeleženci pogovarjali o njihovih opažanjih in izkušnjah. 

Na parkirnem prostoru pred Mestno knjižnico Kočevje bomo v času ETM pomagali občini in Srednji šoli pri zasnovi in izdelavi majhne ureditve – parkleta. Parklet bo knjižnici in šoli služil kot prostor za druženje in manjše dogodke na prostem. Pri izvedbi ureditve bodo sodelovali tudi dijaki Gimnazije in srednje šole Kočevje. Tovrstne majhne ureditve lahko pomembno prispevajo k prenosu dejavnosti iz objektov v javni prostor in povečajo privlačnost javnega prostora v središču za uporabnike.

V času ETM bomo v Kočevju izvedli tudi Pogovor z mladimi, srednješolci, o njihovem pogledu na javni prostor in mestno središče Kočevja. S petošolci OŠ Zbora odposlancev pa se bomo sprehodili po mestnem jedru in skupaj komentirali njihov pogled na rabo javnega prostora v središču mesta, na varnost za hojo in kolesarjenje ter na možnosti za druženje in preživljanje prostega časa. 

Med drugim bomo v Kočevju v času ETM, ko bo središče sproščeno tranzitnega prometa zadihalo s pešci, opozorili tudi na pomen storitev in programov za spodbujanje hoje po vsakdanjih opravkih in oživljanje središča. S plakati v izložbah bomo usmerili pozornost na številne prazne prostore v mestnem jedru ter s pomočjo lastnikov nekaterih praznih prostorov in lokalnimi organizacij nakazali, kdo in kako lahko prazne prostore v središču napolni z življenjem.

Prva javna razprava v Kočevju. Foto: arhiv IPoP

 

V Novi Gorici oblikujemo parkirno politiko

Parkiranje ima velik vpliv na življenje v mestih. Avtomobili zasedajo dragocen prostor, ki bi ga lahko namenili drugim dejavnostim, podzemna parkirišča v stanovanjskih soseskah samevajo, brezplačna parkirišča vzpodbujajo potovanje z avtomobilom tudi na kratke razdalje, iskanje prostih parkirišč pa ustvarja promet in zastoje. 

V Novi Gorici bomo tako v okviru oblikovanja Parkirne politike izvedli tudi aktivnosti v času ETM. Med 16. septembrom in 1. oktobrom 2020 bo za občane in obiskovalce Mestne občine Nova Gorica odprta spletna anketa. Predstavili jo bomo ob otvoritvi mobilnostnega centra Nova Gorica. V spletni anketi bodo sodelujoči lahko na karti označili, kje in kdaj so imeli težave s parkiranjem. Z nami bodo lahko delili tudi svoje poglede in predloge o parkiranju v mestu. Ob tem bomo 24. septembra organizirali tudi spletno javno razpravo o parkiranju v Novi Gorici, kjer bodo občani lahko dodatno predstavili izzive pri parkiranju in priložnosti, ki jih opažajo. Dogodek bo dobra priložnosti, da predstavimo potek izdelave parkirne politike in vmesne rezultate spletne ankete.

Parkiranje v Novi Gorici. Foto: Zarja Peterlin

 

Parkirna politika v Tržiču za izboljšanje mobilnosti v alpskem prostoru

V Občini Tržič že od pomladi oblikujemo parkirno politiko. Aktivnosti so del projekta SAMBA – Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region, v katerem želijo partnerji prispevati k spremembam politik na lokalnem nivoju in predlogov sprememb občinskih aktov, ki urejajo področje trajnostne mobilnosti v občinah.Čas Evropskega tedna mobilnosti bomo izkoristili za organizacijo javne razprave o težavah parkiranja v Tržiču. Potekala bo 18. septembra ob 17.00 v Veliki sejni sobi Občine Tržič.

Parkiranje v središčuTržiča. Foto: Urban Jeriha

 

S tem, ko spremenimo svoje potovalne navade in za kratke razdalje uporabimo kolo ali se odpravimo peš, za daljše razdalje pa uporabimo javni potniški promet, prispevamo k bolj zdravi družbi in okolju. S svojimi aktivnostmi želimo opozoriti, da za drugačne potovalne navade niso potrebne velike investicije in drastične spremembe življenjskega sloga, predvsem pa da niso omejene le na velika mesta.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri