Pešec.si koraka naprej!

Pešec.si je platforma za povezovanje organizacij, ki delujejo na področju spodbujanja in zagovorništva hoje kot prometne prakse. Sodelovanje organizacij in deležnikov je ključni dejavnik za izvajanje akcijskega načrta zagovorništva, pripravljen v okviru projekta Pešec. Pešec.si koraka naprej kot del projektnih aktivnosti LIFE CARE4CLIMATE.

Zakaj zagovorništvo pešcev?

Hoja je najbolj naraven in praktičen način premikanja na kratke razdalje. Kljub temu se pri nas danes velik delež kratkih poti opravi z avtomobilom. Marsikje je kar polovica poti, opravljenih z avtomobilom, krajših od dveh kilometrov, petina pa jih je krajših celo od enega kilometra.

Promet predstavlja največji vir negativnih vplivov na človekovo zdravje in okolje. Hkrati je prometni sektor največji vir emisij, ki povzročajo podnebne spremembe in stalno naraščajo. Spremembe potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih vsakodnevnih poti peš lahko družbi zagotovi znatne prihranke pri stroških za javno zdravje, porabi energije in zmanjševanju izpustov CO2. Pri tem so neposredni učinki spremembe potovalnih navad le majhen delež v primerjavi s prihranki, ki jih prinašajo spremembe vzorcev bivanja, potovanja in dela v smeri hoji prijaznih mest, trajnostnega urbanega razvoja, mešanja rab, krajšanja razdalj med programi in storitvami, aktivne mobilnosti in javnega potniškega prometa.

Hoja je vključena v mnoge javne politike in prepoznana kot koristna na mnogih področjih, vendar ostaja zgolj pri načelni podpori na eni strani ter razpršenosti ukrepov prek različnih politik na drugi strani. Zato je pomembno vzpostaviti sistematično zagovorništvo za hojo ter povezati ukrepe za njihove večje učinke. Obenem pa bo za omembe vredne učinke potrebno kmalu povezati ukrepe tudi v zavezujoč strateški in operativni dokument na ravni države, ki bo jasno postavil okvir politik, določil ukrepe in operativni okvir izvajanja.

Pešec.si zato želi spodbujati hojo kot prometno prakso in obliko trajnostne mobilnosti s cilji delovanja:

  1. Izboljšati razumevanje hoje kot prometne prakse
  2. Spodbujati spremembe potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih poti peš
  3. Povezati organizacije in deležnike na področju hoje

Pešec.si koraka naprej

Projekt je bil sprva sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru razpisa za nevladne organizacije v letih 2018 in 2019. Izvajala sta ga IPoP – Inštitut za politike prostora, ki ga je tudi vodil, in CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, med julijem 2018 in oktobrom 2019.

V okviru projekta se je vzpostavila spletna stran www.pesec.si, zbrali so se povzetki ključnih obstoječih virov in uporabnih podatkov o hoji, okrepilo se je medijsko komuniciranje o hoji kot prometni praksi, izdelal se je akcijski načrt zagovorništva za hojo. Sintezno poročilo projekta je dosegljivo tukaj.

Pešec se od leta 2019 nadaljuje kot del aktivnosti projekta LIFE CARE4CLIMATE, s ciljem povezovanja organizacij, ki delujejo na področju hoje kot prometne prakse. IPoP – Inštitut za politike prostora v projektu načrtuje in izvaja kampanje za promocijo aktivne mobilnosti.

Organizacije in deležniki, ki delujejo na področju spodbujanja hoje kot prometne prakse, so bili pozvani k podpisu Zaveze o sodelovanju organizacij in pobud, ki delujejo na področju hoje kot oblike mobilnosti. Organizacije so se zavezale k zastopanju interesov, želja, glasu pešcev kot najštevilčnejših a hkrati najšibkejših udeležencev v prometu. Zagovorništvo bo izhajalo iz omenjenih javnih koristi uveljavljanja hoje kot oblike mobilnosti. Podpis zaveze je temelj za ustanovitev zagovorniške organizacije pešcev, ki se bo postavila ob bok drugim zagovorniškim organizacijam na področju mobilnosti z namenom spodbujanja hoje in enakovredne obravnave hoje z ostalimi načini mobilnosti. Prizadevali si bomo tudi za vzpostavitev sodelovanja s tujimi in mednarodnimi zagovorniškimi organizacijami na področju hoje (Walk21, International Federation of Pedestrians), in z njihovo podporo krepili glas pešcev.

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Vir naslovne fotografije: Shutterstock

Vir fotografije med tekstom: Arhiv ZRC Bistra Ptuj

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri