Trajnostna urbana regeneracija za mestno jedro Kočevja

Konec novembra se je v Kočevju prvič zbrala delovna skupina projekta »Trajnostna urbana regeneracija mestnega jedra Kočevja«. V prihodnjih dveh letih in pol se bo skupina ukvarjala z oživljanjem mestnega jedra in parkirno politiko, razmišljala bo o razvoju dejavnosti in skupnosti v prostoru ter to povezovala s prenovo in rabo prostora.

Kočevje je eno od slovenskih mest, ki se zadnja leta veliko ukvarja z urejanjem javnega prostora, občina se pri načrtovanju novih rešitev in razvojnih možnosti opira tudi na razne domače in mednarodne programe in projekte. Po zgledu dobrih praks se je občina odločila, da bo podprla proces urbane regeneracije mestnega jedra in tako omogočila sodelovanje med predstavniki občinske uprave, sodelavci IPoP – Inštituta za politike prostora in prebivalci pri oživljanju mestnega jedra in urejanju prometa.

S projektom želi Občina Kočevje povezati ukrepe urbane prenove s prebivalci in izvajalci lokalnih storitev ter jih dejavno vključiti v oživljanje mestnega jedra. Izjemnost projekta je v tem, da omogoča izvajanje procesa, ki povezuje družbene, fizične in organizacijske vidike prenove mestnega jedra. Občina Kočevje s projektom nadgrajuje svoje razumevanje za različne vidike urbane prenove,  zagotavlja potrebna sredstva, čas in strokovno podporo za usklajevanje interesov v procesu analize in oblikovanja novih rešitev ter tako omogoča ustvarjanje sinergij pri izvajanju ukrepov praksi.

Naloga IPoP je, da z vključevanjem prebivalcev in predstavnikov občine izvede analize stanja, opredeli probleme in cilje ter pripravi akcijski načrt za trajnostno urbano regeneracijo in osnutek prometne politike. Ob tem mora IPoP tudi podpreti izvedbo začasnih intervencij v prostoru in omogočiti predstavnikom občinske uprave in relevantnih deležnikov razvoj znanja in kompetenc za sodelovanje s ciljnim usposabljanjem in predstavitvami dobrih praks.

Bistvena inovacija projekta je, da povezuje fizično prenovo mestnega središča z oživljanjem mestnega središča in parkirno politiko in sočasno skrbi za sodelovanje med strokovnimi službami občine in zunanjimi akterji, predstavniki javnih storitev in izvajalcev dejavnosti v javnem prostoru ter prebivalcev. Razširjena delovna skupina projekta, sestavljena iz sodelavcev IPoP in predstavnikov Občine Kočevje, bo povezavo med vidiki in akterji urbane prenove zagotovila s tem, da bo oblikovala lokalno skupino deležnikov in jo na različne načine vključevala v vse faze dela. Projekt predvideva, da bo proces priprave akcijskega načrta in prometne politike v dveh letih in pol dosegel ključne skupine prebivalcev in zagotovil, da bodo vključeni v izvajanje ukrepov urbane regeneracije prispevali tudi k prenosu sporočil in izkušenj na druge prebivalce, dejavnosti in programe. Rezultat projekta bodo povezano delovanje lokalnih akterjev, usklajena izhodišča za prenovo mestnega središča in prometno politiko ter začasne intervencije – ureditve in programi.

Občina Kočevje se podobno kot mnogo drugih mest v Evropi sooča z nazadovanjem razvoja v mestnem jedru. Razlogov za to je več, v veliki meri jih lahko povežemo z avtomobilu prilagojenemu urbanemu razvoju in s selitvijo pomembnih mestnih dejavnosti iz središča mest na obrobje, ali celo v druga, sosednja in večja mesta. Prizadevanja za trajnostno urbano regeneracijo so zato nujno povezana s preobrazbo prometnih ureditev in z novo kulturo mobilnosti. Spremembe prometne politike zahtevajo proces sodelovanja s prebivalci, saj sicer rešitve praviloma naletijo na odpor.

Po drugi strani se mesta po svetu zamiranju dejavnosti v svojih središčih upirajo s prenovo javnega prostora. Tudi veliko slovenskih mest je že povezalo načrte za oživljanje središča s prenovo javnega prostora. Ob tem se vse bolj utrjuje spoznanje, da je še bolj kot fizična prenova stavb in javnega prostora pomembna revitalizacija mestnega središča, to je spodbujanje javnega življenja, lokalnega gospodarstva, storitev in dogodkov. Gre za proces oživljanja mestnih središč, ki poteka postopoma, vključuje veliko akterjev in poleg časa, prostora in sredstev zahteva tudi znanje in veščine, ki jih občinam pogosto primanjkuje. V Kočevju ni tako, občina je prepoznala potencial urbane regeneracije in vlogo strokovnih in nevladnih organizacij pri v vzpostavljanju sodelovanja med prebivalci in predstavniki občinske uprave in strokovnih služb v procesu urbane regeneracije.

Proces trajnostne urbane regeneracije mestnega jedra Kočevja bo obsegal dve ključni vsebini:

  • Urbana regeneracija z vključevanjem prebivalcev: priprava in izvedba urbane regeneracije bi vključevala npr. pripravo procesnega načrta, vzpostavitev lokalne skupine deležnikov, izvedbo dogodkov za usposabljanje deležnikov, izvedbo študijskih obiskov, izvedbo dogodkov za javnost, izvedbo manjših začasnih intervencij v prostoru ipd.
  • Prometna politika: priprava prometne politike bi vključevala npr. analizo parkirne ponudbe in povpraševanja v mestnem jedru, izvedbo delavnic in javnih razprav s prebivalci, pripravo strokovnih rešitev, pripravo strokovnih podlag za odlok o parkiranju

 

Projekt Trajnostna urbana regeneracija mestnega jedra Kočevja se vsebinsko in delovno navezuje tudi na projekt iPLACE, ki poteka v okviru programa URBACT in omogoča občini Kočevje, da v sodelovanju z desetimi drugimi evropskimi mesti raziskuje možnosti za razvoj lokalnega gospodarstva. Občina Kočevje bo v prihodnjih dveh letih na ta način ustvarila veliko priložnosti za izmenjavo mnenj in sodelovanje med akterji, ki v različnih vlogah sodelujejo v urejanju in rabi mestnega jedra.

Foto: Goran Jakovac IPoP (CC BY-NC 4.0)

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri