UEL – Urbano izobraževanje v živo

Raziskovalni projekt Urban Education Live (Urbano izobraževanje v živo) raziskuje, kako lahko univerze zadovoljijo potrebo po večji vključenosti skupnosti v upravljanje mest. Projekt podpira JPI Urban Europe, v Sloveniji prek Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Partnerstvo sestavlja 5 različnih partnerjev iz 4 držav, v slovenski ekipi sodelujeta Fakulteta za družbene vede in IPoP – Inštitut za politike prostora.

Ključno vprašanje projekta je, kako lahko univerze prispevajo k razvoju mest. Natančneje, kako lahko univerze s svojimi viri, znanji in vlogo v družbi podprejo lokalne skupnosti pri aktivnostih za boljše življenje v mestih. Projekt tako razvija in testira nov model sodelovanja med univerzo in lokalnimi skupnostmi. Po tem modelu bi univerze postale pospeševalec urbanih sprememb, saj bi univerze razvile nove načine in spodobnosti sodelovanja med različnimi disciplinami znotraj univerze na eni strani, in z lokalnimi skupnostmi na drugi. Na ta način pridobijo tako lokalne skupnosti kot tudi univerze in izobraževalni procesi.

Projekt združuje in povezuje različne raziskovalne pristope in metode. To je mogoče zaradi raznolikega partnerstva, v katerega so povezane fakultete različnih akademskih disciplin iz različnih geografskih okolij. Projekt UEL predstavlja potencial za razvoj in testiranje orodij za razvoj in produkcijo prostora.

Delo v tobačni. Foto: arhiv IPoP

Teme

Izpostavljene teme projekta so (1) nova vloga univerze, (2) krepitev sposobnosti sodelovanja, (3) družbeno mapiranje (ang. social mapping) in (4) lokalna vozlišča (ang. local hubs).

Nova vloga univerze kot neodvisne pobudnice, posrednice in kuratorke

Univerze so prostori izobraževanja in raziskav, vse pa delujejo po načelih avtonomnosti, nepristranskosti in neodvisnosti, njihovo dokazovanje in pojasnjevanje pa temelji na preverljivih dokazih. Znanja z univerz lahko urbane skupnosti opolnomočijo in jim pomagajo postati  enakovreden sogovornik drugim (javnim in zasebnim) udeležencem v procesu urejanja prostora. Poleg uporabe virov in znanja lahko univerze delujejo kot posredniki v konfliktnih situacijah in poskrbijo, da so vsi akterji slišani, kar je pogoj za konstruktivne in ustvarjalne urbane procese.

Krepitev sposobnosti sodelovanja: opolnomočenje s sodelovanjem izobraževalnih organizacij

Univerza lahko krepi zmožnosti sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami, zasebnim sektorjem in drugimi akterji v inovativnih lokalnih projektih s poudarkom na participativnem procesu. V tem procesu posamezniki in organizacije pridobijo ali izboljšajo znanja, orodja in druge vire za skupno delovanje. Rezultat so urbane spremembe in boljša zmožnost posameznikov in ustanov za sodelovanje pri spreminjanju mesta.

Družbeno mapiranje: odkrivanje lokalnih vzorcev, dokumentiranje in vzpodbujanje sprememb

Družbeno mapiranje je raziskovalni pristop za razumevanje družbeno-prostorskih vzorcev in ustvarjanje skupne agende za spremembe. Pristop traja dalj časa, vključuje več strok in vzpodbuja povezovanje z različnimi akterji.

Lokalna vozlišča za učenje in delo

V projektu UEL lokalna vozlišča razumemo kot prostore tako za univerzitetne kot lokalne skupnostne dejavnosti. Vozlišča lahko opišemo kot ambasade univerze ali izobraževalnih inštitucij. Zaradi lokalne vpetosti so kraj globokega razumevanja skupnostnih zadev, zato lahko imajo tudi majhne intervencije v prostoru velik učinek.


Delavnica v Benetkah. Foto: Jens Brandt

Partnerji

V Sloveniji sodelujeta Fakulteta za družbene vede, natančneje Center za prostorsko sociologijo, in IPoP – Inštitut za politike prostora, kar predstavlja partnerstvo nove vrste: med univerzo in nevladno oz. strokovno organizacijo. Raziskava o novi vlogi univerze skuša opredeliti možne vloge univerze kot pobudnice, posrednice in kuratorke urbanih sprememb. V strateškem delu raziskujemo pomembne primere dobrih praks, v praktičnem delu pa razvijamo metodo družbenega mapiranja na območju Tobačne v Ljubljani.

Finsko zastopa Tehniška univerza Tampere v partnerstvu z malimi in srednje velikimi podjetji ter srednjimi šolami. Na Finskem univerze in srednješolci v partnerstvu razvijajo novi kurikulum srednjih šol ter mobilna orodja, s katerimi angažirajo prebivalce. Pozornost finskih partnerjev je namenjena prenosu znanja med izobraževalnimi ustanovami in skupnostmi, ki se odvija na terenu – v izbranem urbanem prostoru.

Ekipa UEL na stopnicah pred Tobačno. Foto: arhiv IPoP

Partnerstvo iz Romunije združuje raznolike akterje: fakulteto, lokalno skupnost, društvo arhitektov, vse pa povezuje nevladna organizacija ATU. V Bukarešti eksperimentirajo z neformalnim učenjem s skupnostjo na konkretnem primeru. Hkrati razvijajo metodo družbenega mapiranja. Slednjega opredeljujejo kot družbeno-prostorsko mapiranje abstraktnih odnosov, vpetosti v prostor in okoliščin sodelovanja. Uporabljajo zelo raznolik nabor elektronskih in analognih orodij ter kvalitativnih in kvantitativnih metod, s katerimi podpirajo dalj časa trajajočo transdisciplinarno raziskavo. Namen je razviti metodo družbenega mapiranja za demokratizacijo in opolnomočenje lokalne skupnosti.

Veliko Britanijo zastopa Univerza v Sheffieldu, Šola za arhitekturo, ki deluje v kontekstu zmanjševanja javnih sredstev oz. austerity ukrepov. Sheffieldska Šola za arhitekturo v mestu upravlja informacijsko in lokalno vozlišče oz. local hub za interakcijo med univerzo, mestom in prebivalci. Kontinuirano delo v soseskah je del pedagoškega procesa, ki se izvaja v obliki 6-tedenskih delavnic »Live Projects« in rednega dela »Live Works«, za kar odpirajo nove kontaktne točke oz. pisarne lokalne prenove, ki so razpršene po različnih delih mesta. V projektu raziskujejo vlogo lokalnih točk za srečevanje, učenje in delo.

Povezave:

Medium: https://medium.com/urban-education-live
Spletna stran: http://www.urbedu.live/
JPI Urban Europe: https://jpi-urbaneurope.eu/project/urban-education-live/
Twitter: https://twitter.com/urbedulive

 

Naslovna fotografija: Raziskovalci na srečanju v Benetkah. Foto: arhiv UEL

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri