Novosti programov teritorialnega sodelovanja URBACT, INTERACT, INTERREG IVC/Europe in ESPON v novem programskem obdobju

Kaj pred začetkom novega programskega obdobja pravijo vodje evropskih programov sodelovanja? O preteklih izkušnjah programov in spremembah v novem programskem obdobju poročajo Emmanuel Moulin, vodja sekretariata programa URBACT, Michel Lamblin, programski direktor programa INTERREG IVC/Europe, Peter Mehlbye, vodja koordinacijske enote programa ESPON, in Petra Masácová, vodja organa upravljanja za INTERACT.

Kaj so glavni dosežki vašega programa in s čim se lahko pohvalite?

Michel Lamblin, INTERREG IVC/Europe

V okviru programa INTERREG IVC poteka prenos več kot 400 dobrih praks s področja politike iz ene v drugo regijo, razvija ali prenavlja se okrog 430 lokalnih/regionalnih orodij ali instrumentov – k vsemu temu je pripomogla izmenjava znanja med mednarodnimi partnerji. 710 milijonov evrov, več kot polovica proračuna, je bila namenjena nacionalnim in regionalnim skladom za implementacijo znanj, pridobljenih v okviru INTERREG IVC. Več kot 6000 zaposlenih pri lokalnih in regionalnih organih je izpopolnilo svoja znanja na področju implementacije regionalnih politik.

Emmanuel Moulin, URBACT

Eden od velikih dosežkov Urbacta so lokalni akcijski načrti, ki jih morajo mesta pripraviti kot glavni rezultat mreženja. Rezultati naše študije kažejo, da eno leto po koncu aktivnosti 90 % mest svoj lokalni akcijski načrti uresničuje. Ena tretjina jih uresničuje celo več kot 50 % ukrepov, ki so jih predvideli v akcijskem načrtu. Kar seveda koristi mestom in njihovim prebivalcem, ki so končni upravičenci vseh naših omrežij.
Drugi pomemben rezultat Urbactovih aktivnosti v obdobju 2007–2013 je vpliv znanja, ki ga program ustvarja s kapitalizacijskimi aktivnostmi. Anketa, ki smo jo pripravili letos spomladi na temo kapitalizacije in komunikacijskih dejavnosti, izkazuje vpliv Urbacta na spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja, ne samo v partnerskih mestih in regijah, temveč tudi v mestih in organizacijah po Evropi, ki v Urbact niso neposredno vključeni. Od 400 respondentov (mestnih odločevalcev in strokovnjakov) jih 85 % pravi, da so svoje znanje o celostnem urbanem razvoju izpopolnili.To so močni argumenti, ki jih bomo razvijali tudi v prihodnje.

Petra Masácová, INTERACT

Med letoma 2007 in 2013 je INTERACT nudil podporo zlasti evropskim programom teritorialnega sodelovanja pa tudi drugim deležnikom teritorialnega sodelovanja (med drugimi nacionalnim organom, akterjem sistemov večnivojskega  upravljanja makroregionalnih strategij in Evropski komisiji) na več področjih, kot so:
–       vodenje in nadzor programov v obdobju 2007–2013 (priprava programa, program, projektno in finančno vodenje ter kontrola na prvi in drugi stopnji),
–       makroregionalne strategije,
–       kapitalizacija,
–       komuniciranje programa in projektnih rezultatov in
–       priprave na programsko obdobje 2014–2020.

Vsi programi evropskega teritorialnega sodelovanja, čeprav ne vsi do enake mere, koristijo storitve programa INTERACT. Povprečno zadovoljstvo sodelujočih na dogodkih programa je 4.19 od 5.00, kar kaže, da programi zelo cenijo podporo, ki jo dobijo od nas. Nekatere aspekte je sicer težko prikazati s številkami, vseeno pa lahko trdimo, da je INTERACT močno prispeval k usklajevanju in poenostavljanju programov in prispeval k večji vidnosti njihovega dela.

Peter Mehlbye, ESPON

ESPON je program evropskega teritorialnega sodelovanja, ki k razvoju politik prispeva s primerjalnimi vseevropskimi študijami o teritorialnih strukturah, trendih, perspektivah in vplivih na politike.
V obdobju 2007–2014 je potekalo več kot 100 projektnih aktivnosti, v mednarodne projektne skupine je bilo vključeno veliko število raziskovalcev in strokovnjakov iz vse Evrope, s čimer je program ogromno prispeval k informiranemu oblikovanju politik.

Če se ozrete nazaj na programsko obdobje 2007–2013, česa novega ste se pri programu naučili? Kaj morate izboljšati in kaj je treba vzdrževati?

Emmanuel Moulin, URBACT

V tem obdobju smo razvili in dodelali našo Urbact metodo, ki je ključni element naših izmenjav in izobraževalnih aktivnosti. Gre za mešanico sestavin, kot so vključevanje lokalnih deležnikov in uporaba participativnih orodij, osredotočanje na oblikovanje lokalnih akcijskih načrtov in mednarodno učno okolje. Metoda postaja vse bolj prepoznavni del Urbacta in čeprav so sestavine relativno enostavne, mesta metodo izjemno cenijo in redno poročajo o njenih uspehih.V prihodnje si želimo še bolj zavzeto spremljati, kaj se zgodi z lokalnimi akcijskimi načrti, ko Urbactova omrežja prenehajo delovati. Zato že testiramo nove tipe omrežij, ki se osredotočajo na izvajanje in uresničevanje akcijskih načrtov in jih omrežja ves čas sproti evalviramo. Takšna omrežja želimo uvesti v novem programskem obdobju v okviru Urbacta III.

Peter Mehlbye, ESPON

Tretjo generacijo programa ESPON bomo prenovili in vpeljali naslednje tri izboljšave:

–       Mestom, regijam in drugim programom, financiranim iz ESRR, želimo omogočiti lažji dostop do rezultatov programa ESPON in njihovo uporabo pri oblikovanju konkretnih politik.
–       Zagotoviti želimo več zmožnosti za hitrejšo internalizacijo analiz, prenos znanja in komunikacijo rezultatov, ko to zahtevajo politični procesi.
–       Temeljito bomo prenovili administrativno okolje ter tako zmanjšali administrativno breme uresničevanja programa.

Kako razumete kapitalizacijo in kako jo boste izvajali v prihodnje?

Petra Masácová, INTERACT

Pri kapitalizaciji gre za učinkovito uporabo znanja in izkušenj, ki smo jih prej pridobili sami ali kdo drug. Kapitalizacija, kot jo razumemo pri programu INTERACT je celostni proces združevanja kapitala, ki ga ustvarjajo programi teritorialnega sodelovanja in Interregovi projekti in programi; tukaj kapital razumemo kot rezultate, znanje in veščine. Naš cilj je povečati vidnost in dostopnost znanja in rezultatov, ki jih ustvarjajo zgoraj našteti projekti in programi. To je pomembno že samo po sebi, poleg tega pa bo prispevalo tudi k spodbujanju prenosa znanja in rezultatov ter hkrati izboljšalo izvajanje in uresničevanje politik.

Emmanuel Moulin, URBACT

URBACT II je bil prvi medregionalni program sodelovanja, ki se je že leta 2007 usmeril h kapitalizaciji. Za nas je kapitalizacija ustvarjanje novega znanja na podlagi izkušenj in znanj, ki jih pridobivajo Urbactovi partnerji pa tudi podobni in komplementarni evropski projekti in programi.
URBACT III bo nadaljeval z že zastavljenimi kapitalizacjskimi aktivnostmi. Prizadevamo si, da bi vsem strokovnjakom in odločevalcem na vseh ravneh (evropski, nacionalni, regionalni in lokalni)zagotovili dostop do Urbactovega tematskega znanja ter jih spodbudili k izmenjavi znanja o vseh aspektih trajnostnega urbanega razvoja.

Kakšne projekte boste financirali v naslednjem programskem obdobju? Ali so predvidene kakšne spremembe?

Michel Lamblin, INTERREG IVC/Europe

Še naprej bomo financirali projekte medregionalnega sodelovanja z eno razliko – vsi projekti bodo morali razviti akcijski načrt in poročati o uresničevanju tega načrta v svoji regiji. To podaljšano spremljanje bo programu omogočilo, da opazuje, kako se politike spreminjajo, ko pride do njihovega uresničevanja (navadno nekaj let po koncu projekta).
Poleg javnih institucij in tistih, ki so odgovorne za uresničevanje politik, ter organov upravljanja in organov izvajanja bodo v prihodnje upravičenke za financiranje tudi neprofitne organizacije, ki se ukvarjajo z oblikovanjem politik in njihovo implementacijo.

Emmanuel Moulin, URBACT

Za razliko od prejšnjega obdobja bodo iz Urbacta poleg omrežij za oblikovanje akcijskih načrtov sedaj financirana tudi omrežja za izvajanje in za izmenjavo dobrih praks.

Peter Mehlbye, ESPON

V okviru prenovljenega programa sodelovanja ESPON 2020 bo potekal samo en projekt z enim upravičencem ESPON EGTC. Dejavnosti bodo še naprej usmerjene na praktično raziskovanje, več analiz bomo poskušali opraviti glede na potrebe politik.

 

Intervju je bil objavljen v septembrski številki Interactovih novic. V celoti ga lahko preberete tukaj.

Povezava do originalnega članka.

Fotografije: Dushan Hanuska in Open Days, flickr.

 

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri