Suceava pospešuje proti električni mobilnosti

Električna vozila danes predstavljajo korak naprej k zmanjševanju emisij izpušnih plinov in zvočnega onesnaževanja, kot tudi obetajoč vir ekonomskega razvoja. Električna mobilnost je pomemben del Iniciative za zeleni avto (Green Cars Initiative) kot del Evropskega načrta za oživitev gospodarstva kot tudi strategije Evropa 2020, ki si prizadeva za pametno, zeleno in trajnostno ekonomijo do leta 2020.

Omejena infrastruktura, višje nabavne cene in zastarela zakonodaja Evropejce še vedno odvračajo od električnih vozil. Potreba po tehnologiji, oblikovanju politik in družbenem dialogu je tako večja kot kdajkoli.

Suceava, srednje veliko romunsko mesto na zunanji meji EU, je z Urbactom odločilno napredovala na poti do električne mobilnosti. Občina je bila namreč partner projekta EVUE, ki se je osredotočal na celostno in trajnostno vodenje mest za spodbujanje uporabe električnih vozil. Preko Urbacta je Suceava postala pionirka na področju teh politik v Romuniji.

——————————————————————————————————————————————————————

EVUE – Electric Vehicles in Urban Europe se osredotoča na razvoj strategij ter vodstvenih tehnik, s katerimi lahko mesta spodbujajo uporabo električnih vozil. Javnost in podjetja spodbuja k uporabi električnih vozil, s čimer želi prispevati k čistejšemu zraku v EU, zmanjšanju števila avtomobilov in s tem k privlačnejšim in konkurenčnim mestom. Partnerji projekta EVUE so iskali načine, kako razrešiti glavne ovire, kot so odpor javnosti, pomanjkanje infrastrukture, hitre tehnološke spremembe in zastarelo ekonomsko modeliranje.

Partnerji: Westminster (Velika Britanija) kot vodilni partner, Beja (Poljska), Katovice (Poljska), Frankfurt (Nemčija), Lizbona (Portugalska), Madrid (Španija), Oslo (Norveška), Stockholm (Švedska), Suceava (Romunija) in Zografou (Grčija).

Časovni okvir: december 2009–november2012

——————————————————————————————————————————————————————

Suceava leži v severnovzhodnem delu Romunije, 450 kilometrov od Bukarešte, v regiji, ki je znana po svoji divji naravi, gozdovih in hribih. Prestolnica pokrajine Suceava, srednje veliko mesto (približno 106.000 prebivalcev leta 2012) je bila dolgo odrezano od centralnega odločanja. Od ponovne vzpostavitve demokracije se sooča z gospodarskim in družbenim oživljanjem. Mesto je že uspelo pridobiti tuje naložbe in je trenutno v fazi prenove, s katero se bo prebivalcem izboljšala kakovost življenja, povečal pa se bo tudi mestni potencial za turizem in razvoj novih industrij.

Za prometno ureditev v Suceavi je značilna prevlada osebnih avtomobilov na fosilna goriva, zastarel javni transport ter gost promet, ki vpliva na kakovost življenja v mestu. Proti koncu devetdesetih let je v mestu potekal prvi projekt, financiran s strani EU, katerega cilj je bil zmanjšati onesnaženost. Sledila mu je prenova javnega voznega parka s projektom, ki je uvajal avtobuse na utekočinjen naftni plin. Ko se je pojavil razpis za Urbact II je bila Suceava pripravljena zagrabiti priložnost in graditi na predhodnih pozitivnih rezultatih.

»Naj za začetek povem, da nameravamo s pomočjo sredstev iz švicarsko-romunske kooperativne sheme v kratkem kupiti prva električna vozila,« pravi Dan Dura, koordinator projekta EVUE v Suceavi, ki je navdušen nad prvimi rezultati, doseženimi s podporo Urbactovega omrežja. »Naš EVUE lokalni akcijski načrt je bil sprejet pred manj kot letom, pa je že obrodil sadove. Kot skupnost smo na to zelo ponosni.«

Urbactovi lokalni akcijski načrti in lokalne podporne skupine

Lokalni akcijski načrti so pomemben rezultat Urbactovih omrežij. Vsi partnerji, ki v omrežju sodelujejo, naj bi pripravili akcijski načrt. Ti akcijski načrti so rezultat participativnega procesa, ki se odvija v lokalnih podpornih skupinah, v katere so vključeni vsi ključni deležniki za določeno področje. Temeljili naj bi tudi na znanju, dobrih praksah in priporočilih, ki si jih partnerji izmenjujejo na mednarodnih srečanjih omrežja. Raziskovali pa naj bi tudi potencialne vire financiranja, še zlasti v regionalnih operativnih programih.

Spreminjanje starih vzorcev

Suceava si je z vključitvijo v omrežje EVUE zastavila, da bo s pomočjo električnih vozil zmanjšala onesnaženje in ustvarila nove ekonomske priložnosti. Toda navdušenja občine niso delili vsi.

Ko so kot del Urbactove metode vzpostavili lokalno podporno skupino se je sprva zdelo, da se vsi deležniki strinjajo z nadaljevanjem spodbujanja električnih vozil kot načina zmanjševanja onesnaženja v mestu. Toda, ko bi bilo treba sprejeti konkretne odločitve, konsenza ni bilo več. Strinjali so se sicer, da je uveljavljanje električne mobilnosti dobra ideja, da pa si povprečni meščan tega ne bi mogel privoščiti in da občina ni zmožna zagotoviti potrebne infrastrukture. Nasprotujoči si interesi so prišli na plano; navade in vzorci vedenja iz preteklosti so trčili ob nujo po strinjanju in sodelovanju pri pripravi lokalnega akcijskega načrta. Potreben je bil velik skok v neznano, zlasti zato, ker to vprašanje takrat ni bilo na državni agendi.

Lokalna podporna skupina v Suceavi

Ko so v Suceavi vzpostavljali lokalno podporno skupino, so posebno pozornost posvetili vključevanju najrazličnejših deležnikov. Skupina je vključevala:  lokalno fakulteto za električni inženiring, predstavnike javnega transporta, prodajalce avtomobilov, regionalno agencijo za varstvo okolja, nevladne organizacija s področja okolja, lokalne šole, tabornike, medije in druge.

Prej v Suceavi še niso imeli izkušenj s participativnim akcijskim načrtovanjem, ki bi vključevalo tako obsežno in raznoliko zasedbo deležnikov. »Pred vzpostavitvijo Urbactovih lokalnih podpornih skupin je oblikovanje politik v Suceavi potekalo po preživetih metodah,« je povedala Sinziana Rasca, arhitektka in predstavnica lokalne taborniške organizacije ter članica lokalne podporne skupine. Bilo je sicer nekaj manjših projektov, pri katerih je sodeloval neprofitni sektor, toda nikoli ni toliko različnih deležnikov sedelo za isto mizo z namenom, da bi zastavili temelje kooperativnega in trajnostnega urbanega planiranja.  Urbactova metoda je zahtevala, da se odpravi tradicionalni »vertikalni« pristopa in sprejme »horizontalni« pristop, ki uvaja sodelovanje med oddelki mestne administracije in odprtost za lokalne deležnike. To je močno zamajalo stare vzorce delovanja in zahtevalo razvoj specifičnih veščin in orodij.

Na pot

Po pristanku na mrtvi točki se je morala lokalna podporna skupina podati na pot, da bi našla rešitve izven domačega mesta.

Pomemben korak naprej so člani lokalne podporne skupine storili poleti leta 2011, ko se je delegacija udeležila Urbactove poletne univerze v Krakovu. Tam so se zbrala partnerska mesta iz vse Evrope, da bi delila izkušnje in dobre prakse participativnega in celostnega pristopa k urbanemu razvoju. Poletna univerza je za lokalno podporno skupino pomenila pomemben premik, saj so se usposobili v učinkovitih načinih oblikovanja in vodenja lokalnih partnerstev, razpravljali so o problemih in skušali priti do konsenza pri oblikovanju politik. Razdiranje hierarhije z delom v manjših mešanih skupinah, vključevanje vizualnih elementov in igre vlog ter razpravljanje o realnih težavah s tujimi kolegi – z vsem tem v Suceavi še niso imeli izkušenj. Spoznali so tudi, da mnoga mesta delijo podobne težave, in torej spadajo v skupnost s podobnimi interesi, ki lahko skupaj najde učinkovite rešitve.

Izkušnjo s poletne univerze, uporabna orodja in tehnike so na seminarju v Suceavi predstavili širši skupnosti. »Tukaj v Suceavi ne želimo odkrivati tople vode. Namen Urbacta je, da politike izboljšujemo tako, da gradimo na izkušnjah in dosežkih drugih mest,« pravi Dan. Za Suceavo je bila poletna univerza preboj, ki je razkril dodano vrednost Urbactove metode. Pogovor o težavah in rešitvah z lokalnimi podpornimi skupinami drugih mest in iz drugih omrežij se je pokazal kot izjemno učinkovito sredstvo za povečevanje legitimnosti projekta.

Po Urbactovi univerzi se je v lokalni podporni skupini razvila nova dinamika. Veliko vprašanj je bilo treba še rešiti in uskladiti različne poglede. Podjetje za javni promet, na primer, je želelo razpravljati o tem, kdaj bi uvedli električne avtobuse. Prodajalec avtomobilov je imel pomisleke pri prodaji električnih vozil glede na to, da ni bilo veliko povpraševanja, želel pa je tudi zagotovilo občine, da bo zagotovila potrebno infrastrukturo – polnilne postaje.

EVUE je na Suceavo odločilno vplival preko mednarodnih aktivnosti, kot so: srečanje strokovnjakov v Suceavi, kjer so partnerji predstavili dobre prakse; študijski obisk Frankfurta, kjer so udeleženci lahko videli, kako delujejo polnilna mesta, in sodelovali na razstavi tehnologij električne mobilnosti; in usposabljanja, na katerih so strokovnjaki iz Norveške, vodilne države v električni mobilnosti, svoje dvajsetletne izkušnje delili s člani lokalne podporne skupine ter razjasnili dvome. Zlasti izkušnja Norvežanov je bila konkreten dokaz, da je uvajanje električnih vozil izvedljivo in uresničljivo, da je dobro za okolje ter ima potencial za gospodarsko rast in ustvarjanje novih zaposlitvenih priložnosti.

Lokalna podporna skupina je tako prišla do konsenza o uvajanju električnih vozil in začela pripravljati lokalni akcijski načrt. Radu Pentius, profesor z oddelka za električni inženiring z univerze v Suceavi in član lokalne podporne skupine, je navdušen nad metodo priprave akcijskega načrta. »Naš načrt je resnično skupnostni produkt. Vsak predlog kateregakoli deležnika je bil upošteva enakovredno in, če smo se o njem strinjali, je bil tudi vključen v akcijski načrt. Brez mednarodnega sodelovanja v okviru Urbacta, še zlasti s skandinavskimi partnerji z dolgoletnimi izkušnjami, to ne bi bilo mogoče.«

Lokalne podporne skupine ozaveščajo

V Suceavi je lokalna podporna skupina organizirala serijo ozaveščevalnih dogodkov za učence srednjih šol. Mlade državljane so želeli poučiti o priložnostih električne mobilnosti, tako z vidika okoljevarstva kot z vidika povečane konkurenčnosti in zaposlitvenih priložnosti. Z dogodki so se želeli spopasti s slabimi navadami in povečati uporabo javnega prometa.

Lokalni akcijski načrt je bil zaključen ob koncu leta 2012 in takoj potrjen s strani mestnega sveta, kar je bil prvi konkretni pozitivni rezultat projekta. Participativni pristop k oblikovanju politik je bil prvič uporabljen v Suceavi, ki tako postala prva občina v Romuniji s pobudo na temo električne mobilnosti.

Skozi projekt EVUE je Suceava postala vodilno mesto v električnih vozilih v Romuniji in državna pionirka v spreminjanju mobilnostih navad na participativen način. Pozitivni rezultati projekta EVUE bi morali romunska mesta spodbuditi, da se podajo na enako potovanje. V zvezi s tem sta se romunsko združenje občin in ministrstvo za razvoj že tesno povezala s Suceavo.

 

Urbact, sprožilec sprememb

Urbactova omrežja razvijajo trajnostne rešitve ključnih urbanih izzivov, njihova implementacija pa ni v pristojnosti programa. Financiranje uresničevanja rešitev je odgovornost posameznega partnerskega mesta. Toda tudi povezovanje in sodelovanje je lahko pri tem v veliko pomoč. Že skozi vaje načrtovanja znotraj lokalnih podpornih skupin je razvidno, da je Urbact gonilnik sprememb. Dan, koordinator projekta EVUE v Suceavi pravi: »Dolga leta delam za občine in sodeloval sem pri pripravi stotin dokumentov, programskih shem in pobud, ki so imeli pogosto zelo malo koristi. Naš lokalni akcijski načrt pa vsebuje konkretne ukrepe: postavitev polnilnih postaj, uvajanje subvencij za kupce električnih vozil, zamenjava avtobusov na fosilna goriva z električnimi in tako naprej.«

Dan, Sinziana in Radu se strinjajo, da je uspeh projekta odvisen tako od neposrednega pristopa k načrtovanju kot od načina, kako so načrt razvijali – s sodelovanjem lokalne podporne skupine. Sodelovanje članov podporne skupine poteka tudi po zaključku projekta, saj je sedaj potrebno akcijski načrt tudi implementirati. Lokalna univerza že načrtuje razširitev programa električnega inženiringa na področje tehnologij električne mobilnosti.

Urbactova metoda pa se širi tudi na druge aktivnosti občine. Elemente Urbactovih lokalnih podpornih skupin uporabljajo tudi pri načrtovanju prenove mestnega jedra. Mesto je v vsaki od sosesk organiziralo razprave z izbranimi deležniki. Urbactova metoda se je izkazala za dovolj fleksibilno, da jo je mogoče prilagoditi lokalnih potrebam in z njo oblikovati različne politike.

Urbact je pokazal, da spodbujanje sodelovalne delovne kulture povečuje naklonjenost prebivalstva projektom. Poleg tega pa je Urbact tudi odlično izhodišče za sodelovanje v mednarodnih projektih.

S sodelovanjem v projektu EVUE je mesto položilo temelje za uresničevanje ukrepov, zastavljenih v akcijskem načrtu. Sredstva za nakup prvih električnih vozil so pridobili iz švicarsko-romunske kooperativne sheme, občina pa si srednjeročno želi pridobiti tudi sredstva iz strukturnih skladov EU.

Suceava si je s sodelovanjem v Urbactu odprla pot za nadaljnje mednarodne aktivnosti, nekaj partnerjem iz projekta EVUE se je namreč pridružila v FreVUE, projektu Sedmega okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj. Namen tega projekta je pokazati, da lahko opravljanje končnih poti transportne verige v mestnih središčih z električnimi vozili omogoči občutno in dosegljivo dekarbonizacijo evropskega transportnega sistema.

 

Več :

Urbactove lokalne podporne skupine – Urbactova spletna stran (ang)

Suceava EVUE lokalni akcijski načrt  (.pdf, ang)

EVUE podstran – Urbactova spletna stran (ang)

1 comment

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri