Ljubljana poziva k posredovanju pobud za spremembe občinskega prostorskega načrta

Oddelek za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana je v ponedeljek na spletni strani občine objavil novico o zbiranju pobud za spremembe izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta. Ustrezno utemeljene pobude in predloge Mestna občina Ljubljana sprejema v času od 20. maja 2013 do 20. junija 2013. Pobude se oddaja preko interneta. S spletnega portala MOL je na dostopen poseben portal za podajanje pobud. Oddelek za urejanje prostora pričakuje, da bo večina občanov uporabila prav to obliko posredovanja pobud.

Mestna občina Ljubljana je Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (OPN MOL), ki je nadomestil več kot dve desetletji star dolgoročni plan, sprejela julija 2010, in ga lani že tudi prvič spremenila. Občinski prostorski načrt je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela. V strateškem delu je občina sprejela dolgoročno vizijo svojega razvoja v prostoru, izvedbeni del pa je dokument, ki podaja pogoje, pod katerimi je možno posegati v prostor. Tokratni poziv za posredovanje pobud za spremembe se nanaša le na izvedbeni del prostorskega načrta. Oddelek za urejanje prostora posebej opozarja, da bodo posredovane pobude skrbno proučene, in da bodo v spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta lahko upoštevane le pobude in predlogi,  ki so skladni s cilji in usmeritvami, sprejetimi v strateškem delu OPN MOL, in ki izpolnjujejo pogoje glede upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. O obsegu, vsebini in časovnem terminu novih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta se bo občina odločila na podlagi preučenih pobud. Stališča do vseh obravnavanih pobud bodo objavljena na spletni strani občine v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka novih sprememb in dopolnitev izvedbenega dela OPN MOL.

Kdor nima možnosti elektronske oddaje pobude, lahko le-to odda v času uradnih ur na Oddelku za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana na Poljanski cesti 28 v Ljubljani, ki nudi pomoč tudi pri spletnem načinu oddajanja pobud, ali pa po pošti na obrazcu, ki je dostopen na spletnem mestu MOL pod poglavjem »Obrazci«.

Kot še navaja Oddelek za urejanje prostora, z zbiranjem pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta sledijo v letu 2012 sprejetim spremembam Zakona o prostorskem načrtovanju. Pri prejšnjih spremembah prostorskega načrta občina namreč k pobudam za spremembe in dopolnitve ni posebej pozivala vseh občanov, zato so pobude podali pretežno le investitorji, ki so imeli za spremembe tudi materialni interes. Tokratno zbiranje pobud torej prvič po sprejetju novega prostorskega načrta odpira možnost podajanja predlogov za spremembe prostorskega načrta vsem, tako posameznikom kot organiziranim skupinam prebivalcev, nevladnim in javnim organizacijam. Čas za zbiranje pobud je sicer kratek, a vsekakor gre za dobrodošlo priložnost za izražanje predlogov za spremembe prostorskega načrta, ki niso nujno le v zasebnem interesu, temveč tudi v skupnem in javnem interesu. Prav bi bilo, da jo izkoristi čim večje število organizacij in posameznikov.

Obvestilo na spletni strani Mestne občine Ljubljana

 

3 comments

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri