Odgovorno do prostora! podpira pobudo za presojo ustavnosti sprememb prostorske zakonodaje

Skupina Odgovorno do prostora!, v celoti podpira pobudo nevladnih organizacij za ustavno presojo sprememb Zakona o prostorskem načrtovanju, ki se nanašajo na možnost širitve območij stavbnih zemljišč do 5000 m2 zgolj s sklepom občinskega sveta sprejetih julija 2012 (ZPNačrt –B) in decembra 2012 (ZPNačrt –C). Konkretne spremembe zakona o prostorskem načrtovanju so bile namreč, skupaj še z nekaterimi drugimi, uveljavljene brez upoštevanja pripomb strokovne javnosti.

Skupina Odgovorno do prostora! se je na predlog sprememb Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) odzvala takoj, argumentirano in s predlogi konkretnih izboljšav. OdP je takoj po neformalni seznanitvi z vsebino predlaganih sprememb ZPNačrt in ZGO maja 2012 predlagala ministru seznanitev javnosti s predlogi sprememb in vključitev strokovne javnosti v pripravo novih zakonskih rešitev. Skupina OdP je oporekala napovedanemu postopku sprejemanja in vsebini zakonskih sprememb ter v nadaljevanju oblikovala načelne in amandmajske pripombe do zakonskih sprememb s katerimi je seznanila: pristojnega ministra, Vlado RS in predsednika DZ ter vse zainteresirane poslanske skupine. Predstavniki skupine OdP so se udeležili tudi sej pristojnih delovnih teles Državnega zbora in posebej problematizirali določila 29. člena predloga zakona o spremembah ZPNačrt. Zakonske spremembe so bile julija 2013 sprejete in potrjene brez upoštevanja te in večine drugih pripomb strokovne javnosti, ki povezano deluje v OdP. Poslanci, Vlada in minister so kasneje v celoti prezrli tudi odziv skupine OdP na predlog Zakona o spremembah zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-C). V primeru spremembe 29. člena na pobudo skupine poslancev skupina OdP na sejo pristojnega delovnega telesa odbora državnega zbora ni bila povabljena. Skupina v omenjenem primeru posegov v zakonodajo s področja urejanja prostora in graditve objektov tudi ni prejela nobenega odgovora pristojnih na svoja pisna sporočila in podane predloge. Med drugim je namreč skupina ministru posredovala tudi svoj predlog izboljšav postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Skupina Odgovorno do prostora! si že tretje leto prizadeva vzpostaviti učinkovit način sodelovanja s pristojnimi za urejanje prostora na ravni države z enim ključnim ciljem zagotoviti nujne in učinkovite spremembe v sistemu urejanja prostora. V ta namen se skupina dosledno organizirano odziva na vse posege v zakonodajo in na vse programe in dokumente, ki vplivajo na prostor in sistem urejanja prostora. V treh letih je skupina OdP tako pripravila več deset odzivov iz katerih je možno razbrati konsistenco strokovnih stališč in pripravljenost stroke za sodelovanje (več v Poročilu o delu OdP v prilogi). Skupina OdP lahko danes z gotovostjo poroča o sorazmerno visoki stopnji složnosti strokovne javnosti pri kritiki posegov v sistem urejanja prostora ter o prav tako visoki stopnji neupoštevanja mnenj strokovne javnosti s strani nosilcev odločanja. Razhajanje med strokovno in politično javnostjo se odraža v škodljivi razgradnji sistema urejanja prostora in v prostorskih degradacijah, ki že ogrožajo kakovost bivanja in razvojno zanimivost Slovenije. Skupina OdP bo zato svoje delovanje primorana preusmeriti v aktualni civilnodružbeni diskurz in nagovoriti k razumevanju in sodelovanju širšo slovensko javnost in medije, ki bi morda skupaj še lahko preprečili večje uničenje kakovosti prostora in dolgoročno gospodarsko škodo.

Izjava skupine Odgovorno do prostora!


OdP so: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Inštitut za politike prostora, Inženirska zbornica Slovenije, Katedra za urbanizem Fakultete za arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Zveza geodetov Slovenije, Zavod za prostorsko kulturo Trajekt, Društvo arhitektov Pomurja.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri