Ustavno sodišče spreminja naravo podrobnega prostorskega načrtovanja

Danes smo lahko v časopisu Delo prebrali, da je Ustavno sodišče RS med drugim razveljavilo dva odstavka 62. člena Zakona o graditvi objektov, ki predstavljata pomembno vez med prostorskim načrtovanjem in graditvijo. Odločba Ustavnega sodišča s tem temeljito posega v podrobno prostorsko načrtovanje in spreminja njegovo naravo tako na občinski kot na državni ravni.

Ustavni sodniki so presodili, da postopek priprave in sprejemanja državnega prostorskega načrta (DPN) in občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) ni takšen, da bi lahko zainteresirani učinkovito varovali svoje pravne koristi.  V postopku sprejemanja prostorskih aktov imajo “zainteresirane osebe kot druga oziroma strokovna javnost možnost dajanja predlogov in pripomb na načrtovano prostorsko ureditev, ki jih pristojni organi po ZPNačrt in ZUPUDPP sicer morajo obravnavati, niso pa jih zavezani sprejeti.” Sodelovanje posameznika v postopku sprejemanja abstraktnih in splošnih aktov ne more nadomestiti njegovega sodelovanja v postopku, ko se takšen akt uporabi v konkretnem primeru na ugotovljeno dejansko stanje. “V posameznikove pravice in pravne koristi se lahko poseže s posamičnim aktom (tj. z gradbenim dovoljenjem), zato mora imeti posameznik možnost, da v upravnem postopku uveljavlja pravna in dejanska vprašanja, ki so povezana z zaščito njegovega pravno varovanega položaja, vključno s pravnimi sredstvi in sodnim varstvom.”

Ustavno sodišče je razveljavilo tudi odstavek, ki določa vplivno območje, s pomočjo katerega se določajo stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. V postopku izdaje gradbenega dovoljenja bi stranski udeleženec lahko varoval npr. “svoje pravice do ustreznih odmikov načrtovane gradnje od njegovega objekta, do protihrupne zaščite, do gradnje, ki ne bo škodljivo vplivala na stabilnost njegovega objekta, do požarne varnosti, do higienske in zdravstvene zaščite oziroma zaščite okolice ipd. Z matematičnim modelom za določitev območja, s pomočjo katerega naj bi se določali stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, takšnega razmerja morebitnih stranskih udeležencev do načrtovane gradnje ni mogoče opredeliti. Po presoji Ustavnega sodišča pomeni taksativna opredelitev stranskih udeležencev v postopku, ki ne izhaja iz obstoja njihovega pravno varovanega interesa, temveč iz formalnih in na videz objektivnih, a zato umetnih pravil, nedopustno izključitev nekaterih oseb iz sodelovanja v upravnem postopku, ki jim materialno pravo priznava pravno varovan položaj. Ujemanje kroga oseb, ki jim je položaj stranskega udeleženca priznan na podlagi določitve oziroma izračuna območja za določitev strank, z osebami, ki imajo pravno varovan interes, je zato lahko zgolj naključno. Uresničevanje človekovih pravic pa ne sme biti odvisno zgolj od naključja.”

S tem odločba še enkrat več ilustrira kaj prinašajo delne zakonske rešitve in navidezni pravni obvozi. Sicer dolgo in podrobno besedilo odločbe kolikor je mogoče lepo povzema sistem urejanja prostora in je nasploh poučno branje. Med drugim ugotavlja tudi, da nerazumno dolgi postopki in “nagajanja” mejašev ne morejo biti posledica uveljavljanja ustavnih pravic, temveč tega, da upravni organi niso vodili postopkov tako kot bi bilo treba oz. niso uporabili svojih pooblastil, da bi preprečili zlorabo pravic.

1 comment

 1. O ponovni uvedbi lokacijskega dovoljenja se že nekaj časa govori, kot o ukrepu, ki bi zmanjšal tveganje investitorjev, ko se odločajo o večji in zahtevnejši investiciji. S tem se je seveda mogoče strinjati. Ob tem se seveda posledično pojavlja vprašanje smiselnosti gradbenega dovoljenja (razen za javne objekte in tiste, ki se gradijo za trg,) saj upravni delavci , ki izdajajo dovoljenja nimajo ne znanj ne pristojnosti nadzirati statične izračune ali drugih tehničnih parametrov. Nadzor nad tem, ali ima projekt vse sestavine pa je stvar odgovornosti odgovornega projektanta do investitorja.
  Ključen problem je, da je cel sistem od načina priprave planskih aktov, do izvedbenih aktov (kakorkoli se že imenujejo) do izdaje dovoljenj za gradnjo (ali umestitev v prostor), potreben temeljite sistemske prenove. Ne gasilske akcije, kakršnim smo (bili) priče v zadnjih letih, pač pa temeljitega premisleka. Ko so pristojni (sami)ugotovili, da so na sistemski ravni zavozili urejanje prostora in si s tem onemogočila umeščanje pomembnih državnih projektov v prostor in posledično blokirala črpanje sredstev iz kohezijskih skladov so si s t.i Kopačevim zakonom (ZUPUDPP)poskušali zagotoviti bližnjico, za katero se bo kmalu izkazalo, da ravno tako vodi v slepo ulico
  Ali je res vse vsebine potrebno določiti v t.i. splošnem aktu z odlokom, katerega berejo upravni delavci kot predpis. Prostorski akt glede na kompleksnost vsebin, ne more biti izdelan tako, da ga ne bi mogli v nekem trenutku tolmačiti tako ali drugače (prav ali narobe).
  O »spornih« določilih se praviloma vedno odloča »postopkovno« ne pa vsebinsko v duhu določil akta. Čas potreben za pripravo sprememb ali popravkov, pa se zaradi vse večje prereguliranosti podaljšuje iz zakona v zakon. S tem se seveda stopnja tveganja vsakega projekta povečuje in časovno odmika. To velja tudi za investicije v javno korist, tudi za tiste, ki pričakujejo sofinanciranje iz EU sredstev. Kratek pregled pokaže, da smo izrabili komaj tretjino od 600 mio €, ki so na razpolago. In skoraj nobene možnosti več ni, da bomo počrpali vse.
  Slovenija se duši v predpisih, ki pogosto nastajajo zaradi “normativnih planov” in iz parcialnih interesov posameznih, vplivni struktur znotraj državne uprave (razne Upravne akademije ipd, kjer si z nenehnimi spremembami zakonodaje služijo honorarje) ali pod vplivom dovolj vplivnih zunanjih interesnih skupin.

  Brez investicij razvoja ni, tudi trajnostnega ne. Z investitorji se je seveda potrebno “dilati” že zato, da hkrati z legitimnim interesom vsakega potencialnega investitorja uveljavljamo javni interes in zavarujemo interese tistih, ki v prostoru že so.

  Morda je sedaj, ko nam kriza na področju investicij daje čas za temeljit razmislek, prava priložnost , da se resno lotimo priprave nove zakonodaje, na podlagi nove paradigme urejanja prostora. To bi moralo zanimati vse odgovorne v tej državi, ki kreirajo in skrbijo za razvojne politike, ne samo ozek krog ljudi, ki se (še) ukvarjamo s prostorom.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri